Paminėta dr. Adolfo Damušio 90 metų sukaktis
 

Birželio 13 d. LKMA pakvietė į Vilniaus mokslo akademijos salę paminėti dr. Adolfo Damušio 90 metų sukaktį. Po 50 metų iš JAV sugrįžusį į Lietuvą ir jau metus čia gyvenantį akademiką, 1941 metų sukilimo organizatorių, VLIK’o vicepirmininką, aktyvų ateitininkijos veikėją sveikino Seimo nariai, bičiuliai, kolegos. Vysk. J. Boruta SJ akcentavo jubiliato nuolatinį rūpinimąsi jaunąja karta, nuopelnus kuriant Dainavos stovyklą – JAV lietuvių susibūrimo, tautiškumo palaikymo vietą. Vyskupas taip pat pažymėjo, jog "A. Damušis visuomet skyrė didelį dėmesį Lietuvos dabarčiai, o ne norui prikelti praeitį. Mūsų visų bėda – didelis atotrūkis tarp kartų. A. Damušis –skirtingų kartų bendradarbiavimo pavyzdys". LKMA narys dr. Mindaugas Bloznelis smulkiai papasakojo jubiliato biografiją, savo pranešimą iliustruodamas Lietuvos istorijos faktais. Apie A. Damušio veiklą išeivijoje kalbėjo jo bičiulis ir bendražygis J. Kojelis. Jubiliato 90-mečio proga Vilniaus arkikatedros šv. Kazimiero kolpyčioje šv. Mišias aukojo vysk. J. Boruta SJ.

-jk-