Perlaidoti arkivyskupo Julijono Steponavičiaus palaikai

 
Birželio 18 d. šv. Mišiomis, kurias aukojo arkivyskupas A. J. Bačkis, vyskupai J. Matulaitis, J. Preikšas, J. Tunaitis ir J. Boruta SJ, prasidėjo arkivyskupo Julijono Steponavičiaus palaikų perlaidojimo ceremonija. Iš Vilniaus arkikatedros kriptos, kur prieš septynerius metus buvo palaidotas velionis, karstas perkeltas į Tremtinių koplyčią, kurioje bus ir simbolinis arkivyskupo M. Reinio, nukankinto Vladimiro kalėjime, kapas. Jo palaikų surasti nepavyko – iš Vladimiro į Vilnių buvo parvežta tik sauja žemės. Vėliau arkivyskupams čia bus pastatyti paminklai.

Per pamokslą vysk. J. Boruta SJ prisiminė 1991 metų priešvelykinį arkivyskupo J. Steponavičiaus susitikimą su kunigais. Per šį susitikimą arkivyskupas kalbėjęs apie didžiausius rūpesčius – katechetų rengimą, visuomenės susiskaldymą. Ganytojas norėjęs, kad kunigai tarnautų visiems, o ne kuriai nors vienai visuomenės daliai, kad nebūtų užmiršta malda – gyvas ryšys su Dievu.

Vysk. J. Boruta SJ pažymėjo, kad Vilniaus arkikatedroje yra daug koplyčių, susijusių su garsiais žmonėmis. Perlaidojus į Tremtinių koplyčią arkivyskupo J. Steponavičiaus palaikus, 28 metus Žagarės tremtyje išbuvusio ganytojo kapą galės lankyti tremtiniai, kiti maldininkai. "Šiandien mes turime liudyti Kristų, kad daugėtų pritariančiųjų jam. Turime būti ištikimi Kristui ir jo Evangelijai. Tai mūsų jėga ir stiprybė", – sakė vysk. J. Boruta SJ. Po šv. Mišių arkivyskupas A. J. Bačkis ir vyskupai, gausus kunigų, seselių vienuolių ir tikinčiųjų būrys giedodami nulydėjo arkivyskupo J. Steponavičiaus karstą į Tremtinių koplyčią.

-jk-