Vyskupų Konferencijos posėdis
 

Birželio 9 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje įvykusiame Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdyje dalyvavo kardinolas V. Sladkevičius, Šventojo Sosto nuncijus arkivyskupas E. J. Ender, arkivyskupai A. J. Bačkis ir S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Matulaitis, J. Preikšas, A. Vaičius, J. Žemaitis, V. Michelevičius, R. Norvila, J. Tunaitis, generalinis sekretorius vysk. J. Boruta, Šventojo Sosto nuncijaus sekretorius mons. George Antonysamy ir generalinio sekretoriaus padėjėjas kun. R. Makrickas.

Arkivysk. A. J. Bačkis Lietuvos Vyskupų Konferencijos vardu pasveikino Jo Eminenciją kardinolą Vincentą Sladkevičių pakėlimo kardinolu 10-ųjų metinių proga.

Lietuvos katechetikos centro aukštesniosios katechetikos mokyklos direktorius kun. A. Kasčiukaitis supažindino su jo vadovaujamos mokyklos veikla ir reorganizavimo planu. Vyskupai pritarė Aukštesniosios katechetikos mokyklos reorganizavimui ir tolesnės veiklos planui. Vyskupai pritarė arkivysk. S. Tamkevičiaus pasiūlymui paskirti kun. A. Kasčiukaitį Lietuvos katechetikos centro direktoriumi.

Vyskupai pritarė pasiūlymui, kad popiežiaus apsilankymo Lietuvoje 5-ųjų metinių paminėjimo iškilmingos šv. Mišios b?tų aukojamos liepos 19 d. Kryžių kalne, rugsėjo 6 d. – Vilniuje, rugsėjo 13 d. – Šiluvoje.

Nutarta sudaryti sutartį su Lietuvos archyvų departamentu dėl senų bažnytinių metrikų ir knygų saugojimo valstybės archyvuose su sąlyga, kad dvasininkai galės laisvai naudotis šia archyvine medžiaga.

Vyskupai patvirtino 1998 – 1999 mokslo metų kunigų ir pasauliečių, kurie vyks studijuoti į užsienį, sąrašą.

Vyskupai pritarė, kad giesmių šventė "Kristui gieda Lietuva" vyktų 2000 m. liepos 16 – 17 dienomis.

Kitą LVK posėdį numatoma sukviesti 1998 m. rugpjūčio 19 d. Kaune.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas