Mirė kunigas Česlovas Tiškevičius (1917 – 1998)
 

Birželio 6 d. rytą Vilniaus "Raudonojo kryžiaus" ligoninėje mirė kunigas Česlovas Tiškevičius. Jo tėvai buvo vilniečiai. Kunigas Č. Tiškevičius gimė 1917 m. balandžio 11 d. Rostove prie Dono, kur, vengdami besiartinančio fronto, iš Vilniaus buvo pasitraukę jo tėvai, 1918 m. su kūdikiu jie vėl grįžo į šį miestą. 1924 – 1930 m. Česlovas mokėsi Vilniaus 21 pradinėje mokykloje, po to – Vilniaus tėvų jėzuitų gimnazijoje, kurią baigė 1938 m. Vėliau dirbo įvairius darbus. Naujojoje Vilnioje dirbusio kun. Pranciškaus Sviontek paragintas studijavo teologiją. Pogrindyje pasirengęs kunigystei, 1975 m. lapkričio 19 d. Vilniuje gimusio kelcų vyskupo sufragano Edvardo Materskio buvo įšventintas kunigu. Nuo to laiko dirbo pastoracinį darbą Vilniaus rajone, lankė seseles vienuoles, padėjo Sudervės parapijos klebonui kun. Adolfui Trusevič. Kun. Česlovo Tiškevičiaus vysk. Juozo Tunaičio vadovaujamose laidotuvių pamaldose Vilniaus šv. Teresės bažnyčioje dalyvavo Radomo vyskupo Edvardo Materskio delegatas prel. Adam Stanios, aštuoni kunigai ir keli šimtai tikinčiųjų. Kunigas Česlovas Tiškevičius palaidotas Rasų kapinėse šalia tėvų ir sesers.