Lietuviai pasaulyje
 

Brazilijoje tebeveikia Lietuvių sąjunga, Lietuvių bendruomenė, Jaunimo sąjunga, skautai ir Lietuvių katalikų šv. Juozapo bendruomenė. Sao Paulo šv. Juozapo parapijos klebonu paskirtas brazilų kunigas, bet visi parapijos pastatai tebepriklauso Šv. Juozapo lietuvių bendruomenei. Parapijoje tėvas Petras Rukšys SDB aptarnauja visus Sao Paulo lietuvius ir leidžia vienintelį lietuvių laikraštį "Mūsų Lietuva". Kitas lietuviškas centras Brazilijoje yra "Lituanikos" stovykla ir naujai statomi poilsio namai. Čia vyksta jaunimo suvažiavimai ir tautinės bei religinės lietuvių šventės. 1998 m. sausio 18–25 d. Brazilijoje, Sao Paulo, vyko Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas, kuriame dalyvavo jaunimo atstovai iš Brazilijos, Argentinos, Urugvajaus, Vokietijos, Kanados bei Lietuvos.

Ypač veiklūs lietuviai Toronte, Kanadoje. Mississauga priemiestyje yra įspūdinga Anapilio parapijos Lietuvos kankinių šventovė, vadovaujama klebono prelato Jono Staškevičiaus. Labai gyva ir Prisikėlimo parapija, kur jau daugelį metų klebonauja tėvas Augustinas Simanavičius OFM. Praeitais metais Anapilio parapijoje įvyko Kanados lietuvių katalikų kunigų suvažiavimas, kuriame dalyvavo 12 dvasininkų iš įvairių Kanados vietovių. Šiais metais rugsėjo mėnesį Lietuvos kankinių parapija švęs 70 metų sukaktį. Toronto lituanistinė mokykla, kurioje mokosi 250 mokinių, šių metų gegužės 23 d. paminėjo 50 metų veiklos sukaktį.

Gegužės 10 d. Monrealio Aušros Vartų parapijoje (Kanadoje) buvo gražiai paminėta Motinos diena. 8 vaikai priėmė Pirmąją komuniją, 17 jaunuolių suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Vysk. P. Baltakis pašventino klebonijoje įrengtą koplyčią ir čia pirmąkart aukojo šv. Mišias. Vyskupas taip pat pašventino krikštykloje įrengtą Aušros Vartų mažąją galeriją, kur nuo šiol bus galima pamatyti Aušros Vartų parapijoje dirbusių klebonų portretus, ir mažąją Aušros Vartų Petro Ibiansko paveikslų galeriją.

Bostono (JAV) lietuvių Šv. Petro parapijos klebonui kun. Albertui Contons popiežius Jonas Paulius II suteikė prelato titulą. JAV lietuvių bendruomenės religinių reikalų tarybos pirmininke vėl buvo išrinkta Nekaltai Pradėtosios Marijos vienuolyno sesuo Margarita Bareikaitė.

Australijoje, Melbourne ir Geelong vietovėse, darbuojasi prel. Pranas Dauknys, Perth mieste – kun. Alfonsas Savickis.
 

Pagal biuletenį "Vyskupo informacija"


Monrealiui parūpo Baltriškės
 

Neseniai Monrealyje, Šv. Liudviko parapijoje, kunigu įšventintas vietinis prancūzakalbis diakonas Alenas Monžo (Alain Mongeau), jau keturis kartus svečiavęsis Lietuvoje, ir trys jaunieji misionieriai, tik prieš metus susikūrusio bažnytinio judėjimo "Tikėjimas ir misijos" dalyviai Patricija Blekburn (Patricia Blackburn), Stefanija Perol (Stephanie Perrault) ir Rodrigas Rubilaras (Rodrigo Rubilar), žada atvykti į Baltriškių parapiją, kur pagal iš anksto sudarytą konkrečią programą liepos 1–12 d. kartu su kunigais bei vietiniu jaunimu numato organizuoti maldos, darbo ir evangelizacijos stovyklą. Svečiai tikisi ne tik naudingai padirbėti, pasimelsti, bet ir skleisti Gerąją Naujieną, įkurti Baltriškėse Jaunimo susikaupimo ir maldos centrą.

-kja-


Kaune paminėtos dr. prel. J. Prunskio 65-osios kunigystės ir 90-osios gimimo metinės
 

Gegužės 10 d. Kauno jėzuitų gimnazijoje paminėtos garsaus žurnalisto, rašytojo, visuomenininko dr. prel. J. Prunskio 65-osios kunigystės ir 90-osios gimimo metinės. Iškilmės prasidėjo Kauno P. Ksavero jėzuitų bažnyčioje, kur šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius kun. G. Vitkus. Po šv. Mišių, dalyvaujant kun. G. Vitkui SJ, kun. L. Zarembai SJ, kun. L. Jagminui SJ, Kauno jėzuitų gimnazijos moksleiviams ir pedagogams, miesto visuomenei ir svečiams iš Vilniaus, buvo prisimintas garbaus jubiliato altruistiškas gyvenimas, paaukotas Dievui ir Lietuvai.

Dr. A. Vasiliauskienė, kalbėdama apie šią iškilią asmenybę, pažymėjo, kad pirmoje pastoracinio darbo vietoje Kupiškyje prelatas kaip dvasininkas traukte traukė jaunimą. Pasak prelegentės, Kupiškyje J. Prunskis pradėjo žurnalistinį darbą, galiausiai atvedusį jį prie redaktoriaus stalo. Jo redaguojamas laikraštis "XX amžius" tapo vienu populiariausių leidinių to meto Lietuvoje. Sovietinės okupacijos metais prelatui skaudančia širdimi teko pasitraukti iš Lietuvos. Tačiau ir gyvendamas svetur jis tęsė žurnalistinį darbą, studijavo Vašingtono katalikiškame universitete, parašęs ir apgynęs disertaciją anglų k. "Lyginamoji studija tarp Lietuvos konkordato ir valstybės įstatymų", įgijo bažnytinės teisės daktaro laipsnį, aktyviai dalyvavo išeivijoje atkurtoje Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos veikloje, parašė 42 knygas. Dr. A. Vasiliauskienė ypač akcentavo garbaus jubiliato mecenatorišką veiklą. Apie tai byloja ir dr. prel. J. Prunskiui įteikti garbės mecenato vardų diplomai, sveikinimai ir padėkos laiškai, kiti prof. J. Račkausko vadovaujamame Pasaulio lietuvių archyve saugojami dokumentai.

Pasak šiame archyve pusę metų sisteminusios dr. prel. J. Prunskio fondą A. Orentaitės, tai vienas didžiausių šiame archyve esančių fondų, kurio pagrindinę dalį sudaro paties fondo sudarytojo 1993 metais saugoti perduoti dokumentai. Daugiausia tai prelato mecenatorišką veiklą atspindinti medžiaga. Siekdamas išgarsinti Lietuvą mokslo laimėjimais, prelatas premijomis skatino mokslininkus. Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos padėkos raštas ir mokyklų vadovų, taip pat tėvų jėzuitų Čikagoje laiškai liudija apie katalikiškų mokyklų ir švietimo įstaigų rėmimą. Prel. J. Prunskis teberemia ateitininkiją, Skautų sąjungą, Vydūno fondą, Lietuvių fondą, įvairias visuomenines organizacijas, nemažą paramą suteikė besikuriančioms moterų vienuolijoms Lietuvoje ir užsienyje.

Panašus minėjimas jau įvyko Utenoje. Paminėti šios iškilios asmenybės jubiliejines sukaktis taip pat ketinama Rokiškyje, Zarasuose, Antalieptėje.

-jp-


Religinės muzikos popietė "Tau, Marija"
 

Gegužės 9 d. Palaimintojo J. Matulaičio namuose Kauno muzikos mokytojų taryba ir Kauno švietimo ir ugdymo skyrius surengė religinės muzikos popietę "Tau, Marija". Popietė prasidėjo Palaimintojo J. Matulaičio namų koplyčioje šv. Mišiomis, kurias koncelebravo arkivyskupas S. Tamkevičius ir mons. K. Senkus. Šv. Mišiose giedojo vienuolikos Kauno vidurinių mokyklų chorai. Po šv. Mišių kiemelyje choristai, "Rasos" gimnazijos, J. Urbšio vidurinės mokyklos šokėjai, 50-os vidurinės mokyklos folkloro ansamblis, Kauno miesto skudutininkai ir kiti svečiai žaidė lietuvių liaudies žaidimus, dainavo, klausėsi eilių. Šios šventės iniciatorė "Rasos" gimnazijos muzikos mokytoja D. Šiaučiūnienė dėkojo arkivyskupui S. Tamkevičiui, mons. K. Senkui ir ses. A. Pajarskaitei už paramą rengiant šią Dievo ir Marijos garbei skirtą muzikos popietę.

-jp-


Seminaras vasaros poilsio stovyklų organizatoriams
 

Gegužės 8–10 d. Saleziečių vienuolyne Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro referentai surengė seminarą vasaros poilsio stovyklų organizatoriams. Jame dalyvavo 25 žmonės iš Kauno arkivyskupijos bei kitų Lietuvos vyskupijų parapijų, bendruomenių, katalikiškųjų organizacijų. Seminaro tema – "Kai tikėjimas įgauna rankas ir kojas". Įvairiais metodais (per žaidimą, darbą būreliuose, pokalbius) dalyviai bandė giliau suvokti Sutvirtinimo sakramento esmę. Jie taip pat aptarė vasaros poilsio stovyklų organizacinius klausimus, stovyklų vadovams ir auklėtojams, dirbantiems su asocialių šeimų vaikais, iškylančias problemas, dalijosi nuomonėmis, kaip parinkti temą atsižvelgiant į vaikų poreikius ir amžių. Seminaro dalyviai supažindino su savo darbo planais bei veikla atskiruose regionuose, parapijose ir grupėse.

-jp-


Pasvalio katechetų rūpesčiai

Gegužės 13 d. įvyko Pasvalio dekanato katechetų metodinė konferencija "Religinė katalikiškos mokyklos auklėjimo dimensija", kurioje dalyvavo Pasvalio dekanas mons. Jonas Balčiūnas, Švietimo ir sporto skyriaus inspektorė Zina Kirkilaitė, katechetų vadovė Valerija Mačėnaitė ir tikybos mokytojai. Konferencijos metu nagrinėta tema "Religinė katalikiškos mokyklos auklėjimo dimensija", apžvelgta katalikiškųjų organizacijų veikla mokyklose, atkreiptas dėmesys į tikybos kabinetų atributiką, aptartos katechetų ir kunigų bendradarbiavimo galimybės rengiant mokinius priimti sakramentus, pasidalyta dalykine ir metodine patirtimi.

-jb-


Aplankyta kunigo Alfonso Lipniūno tėviškė
 

Gegužės 15 d. gausus būrys panevėžiečių iš A. Lipniūno vidurinės mokyklos, A. Lipniūno jaunimo centro, Kristaus Karaliaus katedros parapijos lankėsi kunigo Alfonso Lipniūno tėviškėje Talkonių kaime. Po šv. Mišių, kurias aukojo Panevėžio vyskupas J. Preikšas, mons. J. Juodelis, mons. J. Antanavičius, Pasvalio dekanas J. Balčiūnas ir Pumpėnų klebonas R. Visockis, kunigo A. Lipniūno gimtojo namo kieme buvo giedama Švč. Mergelės Marijos litanija, giesmės, vaišinamasi A. Lipniūno giminaičių dalijama duona ir linksminamasi prisimenant lietuvių nuo senų laikų švenčiamą "mojavą". Panevėžio A. Lipniūno jaunimo centro iniciatyva paminėtos ir Julijono Būtėno, garsaus žurnalisto, ateitininko, partizano, 47-osios žūties metinės. Jau treti metai jo žūties kalnelyje – Rūdšilio girioje, Lekėčiuose – susirenka gausus būrys žmonių, kuriems brangus J. Būtėno ir kitų už Tėvynės laisvę žuvusių partizanų atminimas. Šv. Mišias aukojo Naujamiesčio bažnyčios klebonas kun. A. Dauknys, giedojo Inos Vingelytės vadovaujamas A. Lipniūno jaunimo centro folkloro ansamblis.


Alytuje įgyvendinamas dvasinės sveikatos ugdymo projektas
 

Alytaus šv. Angelų Sargų parapijoje, įsteigus viešąją įstaigą "Dienos namai", pradėtas įgyvendinti dvasinės sveikatos ugdymo projektas, kurį koordinuoja inžinierė K. Bondareva. Tai dvasinių paskaitų ciklas su diskusijomis ir praktiniais užsiėmimais, kuriems vadovauja Alytaus miesto ir rajono kunigai, gydytojai, ses. gyd. B. Žemaitytė. Šie seminarai naudingi tiek ieškantiems naujų bendravimo formų dvasios vadovams, tiek jų lankytojams. Pamažu formuojasi savanorių grupė, užsiimanti slauga bei ligonių priežiūra.

-vi-


Keliais žodžiais
 

Tryškiai. Balandžio mėn. 19 d. čia buvo paminėta buvusio šios parapijos klebono, dabar altaristo kun. Henriko Sirtauto 60 m. kunigystės ir 90 metų amžiaus sukaktis.

Nemakščiai. Balandžio 26 d. 50 metų kunigystės jubiliejų čia šventė buvęs šios parapijos klebonas ir bažnyčios statytojas, dabar altaristas kun. Kazimieras Rimkus OFM Cap.

Kivyliai. Gegužės 2 d. buvo pašventinti čia statomos bažnyčios pamatai.

Kaunas. Gegužės 11 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre jaunimo organizacijos "A. C. Patria" socialinių metų programos savanoriai surengė labdaros koncertą "Jaunimas vaikams", kuriame dalyvavo grupės "Nojus", "Juodvarniais lakstantys" "Benas ir Zigmas". Šio renginio metu surinkti pinigai paskirti Vilijampolės pensionato neįgaliems vaikams remti.

-jp-

Alytus. Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos vikaro kun. G. Marcinkevičiaus kvietimu šv. Jurgio atlaidų išvakarėse čia lankėsi Garliavos jaunuoliai, kuriems vadovavo VDU studentė, ateitininkų vadovė A. Kruglevičiūtė. Jaunieji svečiai žaidė krepšinį, rungėsi prie šachmatų ir šaškių lentų. Po varžybų jaunimas linksminosi šokių salėje.

-vi-