Nauji paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
 

Kun. Virginijus Veprauskas įpareigotas padėti Vandžiogalos parapijos sielovadoje ir paliktas Kauno Šančių Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonu.

Kun. Juozas Indriūnas paskirtas Vandžiogalos parapijos administratoriumi ir paliktas Labūnavos parapijos klebonu.

-Kn-Nauji paskyrimai Telšių vyskupijoje
 

Kun. Petras Našlėnas-Kerbelis atleistas iš Plungės, Stalgėnų ir Žlibinų klebono bei Plungės dekano pareigų ir paliktas Plungės altaristu.

Kun. Donatas Stulpinas atleistas iš Telšių vyskupijos kurijos kanclerio pareigų ir paskirtas Plungės, Stalgėnų bei Žlibinų klebonu ir Plungės dekanu.

-T-Šventimai ir nauji paskyrimai Šiaulių vyskupijoje
 

Gegužės 17 d. Šiaulių šv. Petro ir Povilo katedroje vyskupas Eugenijus Bartulis įšventino kunigu diakoną Raimondą Kazlauską.

Kun. Ričardas Rutkauskas atleistas iš Kelmės parapijos klebono bei Kelmės dekano pareigų. Jam leista išvykti pastoraciniam darbui į Vokietiją.

Kun. Vytautas Kadys atleistas iš Užvenčio bei Vaiguvos parapijų klebono pareigų ir paskirtas Kelmės parapijos klebonu bei Kelmės dekanu.

Kun. Remigijus Čekavičius atleistas iš Šiaulių šv. Petro ir Povilo katedros vikaro pareigų ir paskirtas Užvenčio bei Vaiguvos parapijų klebonu.

Kun. Tomas Reinys atleistas iš Radviliškio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Šiaulių šv. Petro ir Povilo katedros vikaru.

Neopresbiteris kun. Raimondas Kazlauskas paskirtas Radviliškio parapijos vikaru.

Kun. Saulius Venskauskas atleistas iš Lauksodžio, Žeimelio ir Kriukų parapijų administratoriaus pareigų.

Kun. Alvydas Vainoras atleistas iš Pakruojo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Lauksodžio, Žeimelio bei Kriukų parapijų klebonu.

-Š-