Suteikti monsinjorų vardai
 

Gegužės 21 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius paskelbė apie monsinjoro garbės vardo suteikimą trims kunigams: VDU KTF dekanui dr. Vytautui Steponui Vaičiūnui, Šv. Antano parapijos klebonui kun. Petrui Meilui ir Taujėnų klebonui jubiliatui Jonui Voveriui. Arkivyskupas S. Tamkevičius padėkojo monsinjoro vardais pagerbtiesiems kunigams už ištikimą tarnybą. Mons. dr. V. S. Vaičiūnas visų trijų vardu pažadėjo ištikimai eiti kunigiškąsias pareigas.