Kaune atidengta A. Dambrausko - Jakšto memorialinė lenta
 

Gegužės 6 d. Kaune, prie Rotušės a. 23 namo, iškilmingai atidengta žymaus visuomenės veikėjo, filosofo, literatūros kritiko, poeto prel. A. Dambrausko - Jakšto memorialinė lenta. Šiame name prelatas gyveno nuo 1906 iki 1938 metų. Skulptoriaus V. Žuklio sukurtą lentą atidengė prelato brolėnas Liudas Dambrauskas. Prelatas V. Jalinskas, palaiminęs memorialinę lentą, pabrėžė, kad prel. A. Dambrausko - Jakšto žodžiai "Mes ne savo ugnimi žėruojam, mes ne sau aplinkui šviesą liejam" yra tarsi testamentas kunigams, primenantis, jog krikščioniškasis pašaukimas kyla iš Dievo.

Iškilmėje dalyvavęs Kauno mero pirmasis pavaduotojas A. Balutis prel. A. Jakštą pavadino viršukalne ir kvietė visus siekti tų aukštumų. Jis taip pat pasidžiaugė, kad prelato giminaičių dėka Kaunas praturtėjo dar viena lankytina vieta.

Pasak dr. M. Bloznelio, bet kurios pastangos atskleisti vertybes mums yra labai svarbios kelyje į dvasinį atgimimą. Dr. M. Bloznelis priminė, kad nuo 1906 m. gyvendamas Kaune prelatas A. Dambrauskas redagavo žurnalus "Draugija", "Ateitis", "Garnys", esperantininkų laikraštį "Litova stelo", vadovavo Šv. Kazimiero draugijai, buvo vienas iš ateitininkų organizacijos kūrėjų, prisidėjo prie Lietuvos esperantininkų sąjungos įsteigimo 1919 m., nuo 1922 metų buvo Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos pirmininkas. Jis taip pat rašė straipsnius ir studijas literatūros ir meno klausimais, yra trigonometrijos, logikos, esperanto kalbų vadovėlių autorius ir t. t.

VDU rektorius V. Kaminskas priminė prelato A. Dambrausko nuopelnus universitetui. 1922 m. jis buvo išrinktas universiteto garbės profesoriumi ir po to du kartus garbės daktaru.

Visiems už geranorišką paramą įamžinant prel. A. Jakšto atminimą padėkojo prelato giminaitis L. Dambrauskas. Memorialinės lentos atidengimo šventėje skambėjo aktoriaus P. Venslovos skaitomos prel. A. Dambrausko eilės, ansamblio "Ainiai" atliekami kūriniai, prie lentos buvo padėtos gėlės. Šv. Mišias ta proga Kauno arkikatedroje aukojo ir pamokslą pasakė prel. V. Jalinskas.

-jp-