Konferencija "Laisvė ir atsakomybė" Kauno kunigų seminarijoje
 

Gegužės 8 d. Kauno kunigų seminarijoje Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyrius, atstovaujamas vyr. specialistės doriniam ugdymui A. Sederevičiūtės, surengė Kauno rajono mokytojų konferenciją "Laisvė ir atsakomybė", kurioje dalyvavo Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupas R. Norvila, prof. A. Žygas, Kauno rajono pedagogai. Vyskupas R. Norvila pakvietė visus pasidalyti mintimis apie rūpimas problemas. Renginyje kalbėjusi A. Sederevičiūtė akcentavo žmogaus norą būti laisvam ir ieškoti priimtino laisvės kelio. Tad jam ramybės dažnai neduoda klausimai: nuo ko noriu būti laisvas? ką man duos laisvė?

Prof. A. Žygo teigimu, laisvę apmąsto visos filosofinės kryptys, šis klausimas taip pat yra politikos, etikos, antropologijos ir visų kitų socialinių mokslų bei studijų apie žmogų pagrindas. Pedagogika, anot prelegento, nebus vertinga be aiškaus žmogaus laisvės supratimo. Katalikybė suteikia laisvei religinę išraišką, kuri yra svarbiausia žmogaus apsisprendimo paklusti arba nepaklusti Dievo valiai sąlyga. Prof. A. Žygas, pasidžiaugęs jaunimo troškimu siekti idealų, akcentavo būtinybę aptarti, už ką renkamės būti atsakingi ir kaip šią atsakomybę rengiamės įgyvendinti. "Mums rūpi vertybių pažinimas ir jų įdiegimas jaunojoje kartoje. Visos institucijos galėtų sutelkti jėgas, kad laisvė būtų įgyvendinama teisingai ir moraliai", – sakė profesorius.

Konferencijoje kalbėję pedagogai pabrėžė būtinybę nūdienos pasaulyje išlaisvinti dvasią ir remiantis Dekalogu užkirsti kelią blogiui. Atsparumą jam gali išugdyti katalikiškas auklėjimas, istorinės atminties išsaugojimas. Arkivyskupo S. Tamkevičiaus nuomone, norint ugdyti jauną žmogų, reikia patiems išsilaisvinti iš blogų įpročių, nepasiduoti alkoholizmo ir narkotikų pinklėms. Pasak vyskupo R. Norvilos, mokytojo ir dvasininko darbas yra kūryba. Jaunam žmogui reikia padėti suvokti gyvenimą kaip pareigą sau, savo šeimai, mokyklai, Bažnyčiai ir tautai.

-jp-