Susitikimas su žurnalistais Pasaulinės visuomenės bendravimo priemonių dienos proga
 

32-osios Pasaulinės visuomenės bendravimo priemonių dienos proga gegužės 17 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje buvo surengtas žiniasklaidos atstovų susitikimas "Bažnyčia ir visuomenė: bendravimas demokratinės visuomenės labui". Pasidalyti įžvalgomis šia tema buvo pakviesti trys prelegentai: "Kauno dienos" vyriausioji redaktorė T. Mačiulienė, LNK televizijos N 14 laidos redaktorius S. Bartkus ir "Laisvosios Europos" bei "Mažosios studijos" radijo ir mėnraščio "Naujasis židinys" bendradarbis dr. P. Subačius. Apskritojo stalo dikusijoje minėtąja tema dalyvavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, apie trisdešimt spaudos, televizijos ir radijo žurnalistų, atstovavusių tiek pasaulietinėms, tiek katalikiškosioms žiniasklaidos priemonėms.

Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai D. Chmieliauskas apibūdino susitikimo tikslą. Pasak jo, šia proga norėta suburti žiniasklaidos darbuotojus, nesupriešinant pasaulietinės ir katalikiškosios žiniasklaidos. Susitikimo data parinkta kiek anksčiau, nei įprastai minima Pasaulinės visuomenės bendravimo priemonių diena, siejant šį renginį su konferencijos "Ką Dvasia kalba Bažnyčiai" renginiais ir Kauno arkivyskupijos diena.

Arkivyskupas S. Tamkevičius, supažindindamas su Šventojo Tėvo laišku šių metų Pasaulinės visuomenės bendravimo priemonių dienos proga, atkreipė dėmesį į jame pabrėžiamą dvejopą viltį, ženklinančią tiek žmogaus santykius su Dievu, tiek rūpinimąsi dabartine žmonių gerove. Arkivyskupas, paminėjęs visuomenės susipriešinimą, socialinę nelygybę ir kitus nevilties ženklus, atkreipė dėmesį į gerus vilties ženklus Bažnyčioje: didėjantį pasauliečių apaštalavimą, socialinę, karitatyvinę veiklą, augantį Bažnyčios atvirumą. Arkivyskupas S. Tamkevičius, atkreipęs dėmesį, kad Bažnyčia ir žiniasklaidos priemonės sulaukia didžiausio visuomenės pasitikėjimo, išskyrė dvi sritis, kuriose šios dvi institucijos gali ypač vaisingai bendradarbiauti. Pirmoji sritis – tai mokymasis gyventi laisvėje. Šventasis Tėvas nuolat pabrėžia Bažnyčios nuostatą, išreikštą Vatikano II Susirinkimo priimtoje Religinės laisvės deklaracijoje, gerbti žmogaus laisvę. Žiniasklaida, anot arkivyskupo, gali parodyti puikų atsakingo naudojimosi laisve pavyzdį. Antroji žiniasklaidos ir Bažnyčios pageidautino bendradarbiavimo sritis esanti šeimos vertybių puoselėjimas.

Redaktorė T. Mačiulienė pastebėjo gerų poslinkių Bažnyčios ir žiniasklaidos bendradarbiavimo srityje. Sykiu, jos nuomone, kunigai galėtų laisviau reikštis spaudoje, nebūti varžomi reikalavimo derinti publikacijas su bažnytine vyresnybe.

S. Bartkus sakėsi šia proga susipažinęs su Vatikano II Susirinkimo Dekretu apie socialinio bendravimo priemones ir džiaugėsi radęs šiame dokumente daug priimtinų dalykų. Jis atkreipė dėmesį į spragą tarp cituotuose Vatikano dokumentuose skelbiamų minčių ir kai kurių Lietuvos kunigų baimės viešai kalbėti, įpročio gyventi pogrindžio sąlygomis.

Dr. P. Subačius analizavo, kaip žiniasklaidoje pateikiamos Bažnyčios gyvenimo naujienos. Jis pabrėžė, jog kartais svarbūs įvykiai, pavyzdžiui, Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdžiai, sulaukia pernelyg menko žiniasklaidos dėmesio. Jis taip pat atkreipė kolegų dėmesį į hierarchinę Bažnyčios struktūrą akcentuodamas, kad jai negalima kelti tų pačių demokratijos reikalavimų kaip kitoms visuomenės institucijoms. Anot prelegento, žurnalistams, įpratusiems į Bažnyčią žvelgti kaip į kultūrinį reliktą, sunku priimti ją gyvą ir besimeldžiančią. P. Subačius taip pat kalbėjo apie pareigą, kartais verčiančią tiesos vardan atlikti "miško sanitaro" vaidmenį.

"Lietuvos ryto" apžvalgininkas V. Bartasevičius diskusijoje pareiškė kritinių pastabų dėl Bažnyčios politikos informacijos skleidimo srityje. Jis nurodė, kad pati Bažnyčia spaudos konferencijomis ar kitais informacijos skleidimo būdais privalo pranešti apie savo veiklą žiniasklaidos priemonėms, kurios taiko jai tuos pačius kriterijus kaip ir kitoms institucijoms. V. Bartasevičius paminėjo kelias sritis, kuriose dažniausiai pasitaiko kontraversiškų publikacijų apie Bažnyčią: tai rinkimų agitacijos atvejai, abejotinos moralinės vertės poelgiai ir turto grąžinimo klausimai. "Respublikos" žurnalistė O. Strikulienė išreiškė nuomonę, kad žiniasklaidos darbuotojai tarnauja Dekalogo vertybėms netgi keldami aikštėn kriminalinius įvykius.

Arkivyskupas S. Tamkevičius diskusijos pabaigoje pakvietė grįžti prie Bažnyčios ir visuomenės bendradarbiavimo temos. Jis paaiškino, kad Bažnyčios vyresnybė įgalioja bendradarbiauti žiniasklaidoje tikėjimo ir moralės klausimais tik tam pasirengusius kunigus bei vienuolius. Arkivyskupas informavo apie neseniai įkurtą fondą "Bažnyčios kronika", kuris įsteigė dvi kasmetines premijas už publikacijas ar laidas naujosios evangelizacijos ir Bažnyčios gyvenimo bei dvasinio atsinaujinimo temomis.

Žurnalistai buvo pakviesti pasivaišinti kava ir apžiūrėti Kauno kunigų seminarijoje surengtą Kauno arkivyskupijoje veikiančių bažnytinių organizacijų prisistatymą.

-kl-