Konferencija "Ką Dvasia kalba Bažnyčiai"
 

Gegužės 13–17 d. Vilniuje, Šiauliuose ir Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2000 metų jubiliejaus komiteto, JAV Atsinaujinimo tarnybos (Renewal Ministries) ir katalikų bendruomenės "Gyvieji akmenys" surengta konferencija "Ką Dvasia kalba Bažnyčiai". Joje dalyvavo nemažas būrys svečių iš užsienio. Pagrindinius šio renginio organizatorius, charizminio atsinaujinimo vadovus Ralphą Martiną, Peterį Herbecką, vyskupą Josephą Faberį MacDonaldą, Peterį Williamsoną lydėjo 25 žmonių grupė iš JAV ir Kanados.

Gegužės 13 d. Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba šio renginio išvakarėse organizavo spaudos konferenciją, kurioje dalyvavo arkivyskupas S. Tamkevičius, svečiai iš Kanados ir JAV – Kanados atsinaujinimo tarnybos direktorius vyskupas Josephas Faberis MacDonaldas, JAV atsinaujinimo tarnybos vadovas Ralphas Martinas, Atsinaujinimo tarnybos misijų direktorius Peteris Herbeckas, Atsinaujinimo tarnybos misijų bendradarbis Peteris Williamsonas. Arkivyskupas S. Tamkevičius pažymėjo, kad šioje konferencijoje bus mąstoma, kaip galime ir turime atsiliepti į Šventosios Dvasios kvietimą, nes, nepaisant sekuliarizacijos tempų, žmonės ieško autentiško dvasingumo, kurį mes vadiname šventumu. Jis taip pat akcentavo kiekvieno žmogaus asmeninio atsinaujinimo svarbą. R. Martinas teigė, jog į šią konferenciją atvykę žmonės iš JAV ir Kanados yra tarptautinio solidarumo ženklas, rodantis visuotinės Bažnyčios norą kartu apmąstyti Šventosios Dvasios slėpinį ir jos veikimą Bažnyčioje ir pasaulyje. Vysk. J. F. MacDonaldas padėkojo susirinkusiems žiniasklaidos atstovams už dalyvavimą ir pabrėžė, kad nei Jėzus, nei Šventoji Dvasia žiniasklaidos nebijo. Kiti kalbėjusieji spaudos konferencijos dalyviai akcentavo konferencijos "Ką Dvasia kalba Bažnyčiai" reikšmę ir svarbą Lietuvos Bažnyčiai.

Gegužės 13 d. Vilniuje, Jaunimo teatre, susirinkusius iš įvairių Lietuvos miestų, JAV ir Kanados tikinčiuosius, kurių du trečdalius sudarė jaunimas, pasveikino Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis. Pradėdamas konferenciją ganytojas sakė, kad sunkiais Lietuvai laikais daugelis mokėję liudyti Kristų, tačiau šiandien tai šiek tiek primiršo. "Būtų gražu, jei kievienas suprastų, jog nuo krikšto dienos turi teisę ir pareigą būti apaštalu", – sakė arkivyskupas. Apgailestaudamas, kad "mūsų bažnyčios yra per daug liūdnos", jis ragino visur džiaugsmingai liudyti Kristų. Vyskupas J. F. MacDonaldas, pasitelkdamas santuokos įvaizdį, kalbėjo apie artėjantį krikščionybės Jubiliejų.

Gegužės 14 d. konferencijos organizatoriai bei juos lydinti užtarimo maldos grupė išvyko į Šiaulius. Aplankę Kryžių kalną, jie dalyvavo Mišiose Šv. ap. Petro ir Povilo katedroje, kur Mišių koncelebracijai vadovavo vyskupas E. Bartulis, o pamokslą pasakė vysk. J. F. MacDonaldas. Svečias iš Kanados apaštalo Motiejaus šventės proga priminė apie krikščioniškąjį pašaukimą, Dievo kvietimą ir išrinkimą. Po Mišių vyko susitikimas su Šiaulių vyskupijos kunigais. R. Martinas kalbėjo apie naujosios evangelizacijos būtinybę, o P. Herbeckas apie pranašišką viziją, kuria popiežius Jonas Paulius II ragina pasitikti 2000 m. jubiliejų ir naująjį krikščionybės pavasarį. Konferencija "Ką Dvasia kalba Bažnyčiai" vyko pilnoje Kultūros rūmų salėje, giedojo Šiaulių jaunimo muzikinio šlovinimo grupė. Vyskupas E. Bartulis džiaugėsi, kad svečių atvykimas leidžia pajusti Bažnyčios visuotinumą ir gaivina tikėjimą. R. Martinas, kalbėdamas apie laukiamo krikščionybės pavasario ženklus, minėjo ir daugelyje pasaulio vietų vykstančius Mergelės Marijos pasirodymus. "Jėzus gyvas! Jeigu taip nebūtų, jūsų vyskupas taip nesišypsotų!" – žvelgdamas į džiugų Šiaulių vyskupą kalbėjo amerikietis evangelizuotojas, sulaukdamas šiauliečių plojimų.

Gegužės 15 d. Kaune, LKKI sporto manieže, konferencija, kurioje dalyvavo per 2000 žmonių, prasidėjo Viešpaties šlovinimo giesmėmis. Arkivyskupas S. Tamkevičius pasveikino konferencijos rengėjus ir dalyvius, svečius iš JAV ir vyskupą Josephą Faberį MacDonaldą, atvykusius į šią konferenciją pasidalyti Viešpaties teikiamomis dovanomis, pasimelsti. "Būdami tokie skirtingi ir kartu panašūs esame visi suvienyti Jėzaus Kristaus", – sakė arkivyskupas S. Tamkevičius, pabrėždamas, kad Dievas visokiais keliais ateina į žmonių širdis ir gyvenimą. Tereikia jam atsiverti, būti mažutėliams, nusiteikusiems priimti ir pajusti Dievo didybę ir šlovę.

JAV Atsinaujinimo tarnybos vadovas Ralphas Martinas mokyme "Ką Dvasia kalba Bažnyčiai" akcentavo, kad Dvasia rengia mus vienybei su Jėzumi. R. Martinas įvardijo Dievo duotus mums ženklus kaip didelės meilės apraiškas. Šiandien dangiškieji perspėjimai tęsiasi, ypač svarbus Marijos vaidmuo. Marija mums yra Dievo duotas meilės ir gailestingumo ženklas. Anot prelegento, Šventoji Dvasia kalba per popiežių Joną Paulių II. Šiandien labai aiškiai išgyvenamas Bažnyčios pavasaris.

Šeštadienį, gegužės 16-ąją prie Sporto maniežo specialiai pastatytoje didžiulėje palapinėje visą dieną veikė Lietuvoje veikiančių krikščioniškųjų organizacijų, sąjūdžių bei vienuolijų "Paletė". Norintys galėjo pabendrauti su organizacijų bei vienuolijų atstovais, įsigyti spaudinių. Per įrengtus garsiakalbius girdėjosi didžiojoje maniežo salėje vykę mokymai.

Tardamas įžangos žodį, arkivyskupas S. Tamkevičius paragino melstis, kad Šventoji Dvasia paliestų kuo daugiau Lietuvos žmonių, trokštančių atnaujinti savo gyvenimą. Atsinaujinimo tarnybos misijų direktorius Peteris Herbeckas mokyme "Jonas Paulius II ir 2000 jubiliejus" pažymėjo, kad Bažnyčioje aušta nauja diena – naujas Evangelizacijos amžius. Anot P. Herbecko, žmonijos viltis yra 2000 metų jubiliejus. Visi prieš Jėzaus atėjimą buvę jubiliejai vedė į šį Jubiliejų. Ši tema yra Šventojo Tėvo dėmesio centre. Pasirinkdamas Jubiliejaus temą, jis suvokė viso, ką Dvasia kalba mūsų laikais, svarbą. Nuo Senojo Testamento laikų jubiliejus buvo didžiulio džiaugsmo laikas. Tai pagalbos ir didžiulės malonės Dievo tautai metas, tikros laisvės ir malonės laukimas. Tik Jėzus įvykdo šį Jubiliejų, išlaisvindamas žmoniją iš vergystės nuodėmei bei mirties galybės.

"Gyvųjų akmenų" bendruomenės narė Rūta Šalaševičienė kalbėjo apie paklusnumą Šventajai Dvasiai ir savo gyvenimu paliudijo atsivertimą. Ji teigė, kad "mūsų ieškojimai neįmanomi, jei pats Dievas mūsų netraukia. Jis nori, jog Šventajai Dvasiai paklustume sąmoningai ir būtume jos vedami tiesos pilnatvės kryptimi".

Per pietų pertrauką "Sandoros " žurnalo redakcija pakvietė dalyvauti pokalbyje - diskusijoje apie vienuolių įvaizdžio kitimą Lietuvoje ir apie dvasinę tėvystę bei motinystę. Diskusijoje, kuriai vadovavo E. Kučinskaitė ir G. Jaunius, dalyvavo įvairioms vienuolijoms priklausančios seserys L. Grybaitė, A. Vabuolaitė, A. Malinauskaitė, B. Rollin, jėzuitai kunigai A. Gudaitis ir V. Sadauskas. Pokalbiu susidomėjo apie 200 žmonių.

Popietiniame mokyme R. Martinas, kalbėdamas apie Šventąją Dvasią ir laisvę, priminė Šventojo Rašto žodžius: "Dievas yra Dvasia, o kur yra Viešpaties Dvasia, ten yra laisvė". Jis taip pat akcentavo, kad baimė yra žmogaus nelaisvės ženklas.

Po mokymų šv. Mišias koncelebravo arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupas R. Norvila, svečias vyskupas Josephas Faberis MacDonaldas, kunigai. Po Mišių vienas iš lydinčiosios maldos grupės žmonių, amerikietis John Clauder, būgnininkas virtuozas, atliko improvizacinę meditaciją "Būgnai ir ugnis", įžiebusią džiaugsmingo šlovinimo nuotaiką ir išsiliejusią visuotiniu džiūgavimu. Po maldos tarnavimo konferencijos dalyviams koncertavo roko grupė iš Vokietijos "Sarah".

Gegužės 17 d. konferencija buvo toliau tęsiama LKKI sporto manieže. Po šlovinimo Peteris Herbeckas kalbėjo apie Šventosios Dvasios patepimą, o Peteris Williamsonas apžvelgė Šventosios Dvasios ir vilties santykį. Buvo meldžiamasi už įvairių amžiaus grupių bei pašaukimų žmones. Daugelis liudijo pajutę ypatingą Dievo artumą bei Šventosios Dvasios veikimą. Tuo metu Kauno kunigų seminarijoje vyko atvirų durų diena. Norintys galėjo susipažinti su seminarija ir katalikiškųjų organizacijų bei bendruomenių veikla. Seminarijos kiemelyje išradingai prisistatė organizacijos bei bendruomenės. Koncertavo krikščioniškojo roko grupės "Šulinys", "Bitė" ir "Sarah".

Konferencijos "Ką Dvasia kalba Bažnyčiai" pabaiga ir drauge kulminacija – šv. Mišios Santakoje. Jose buvo ir kariuomenės atstovų, dalyvavusių ten pat vykusiuose kariuomenės ir visuomenės dienos renginiuose. Kartu su arkivyskupu S. Tamkevičiumi šv. Mišias aukojo vyskupas iš Kanados Josephas Faberis MacDonaldas, vyskupas Rimantas Norvila, būrys kunigų. Pamokslą sakęs arkivyskupas S. Tamkevičius priminė, kad prieš penkerius metus čia meldėsi Šventasis Tėvas, kviesdamas iš pagrindų atnaujinti šeimų, Bažnyčios, visuomenės ir asmeninį gyvenimą. Ar leidome Šventajai Dvasiai veikti per mus ir atnaujinti tai, ką kvietė padaryti popiežius? Nors, anot arkivyskupo S. Tamkevičiaus, neigiami reiškiniai dažnai nustelbia tylius, bet labai ištikimus tautos veido atnaujintojus bei jų darbus, šiandien yra nemažai Dievo ieškančių jaunų veiklių žmonių. Šitai liudija ir pastarųjų dienų renginiai Vilniuje, Šiauliuose ir Kaune. Ganytojas pasidžiaugė besikuriančiomis pozityviomis maldos grupelėmis ir religiniais judėjimais, kvietė imtis ypatingos apaštalavimo atsakomybės Bažnyčioje ir įvairiose gyvenimo srityse. "Šiandieniniame pasaulyje, kuris dažnai yra perpildytas žmones klaidinančios informacijos, neįmanoma tik žodžiu skelbti Evangeliją. Gero kunigo ir gero, Dievą mylinčio pasauliečio pavyzdys yra neįkainojamos vertės. Visuomenėje, linkusioje susikurti nauda paremtus moralės dėsnius, labai brangus kiekvienas krikščionis, kuris savo gyvenimą rimtai derina su Evangelija ir bando paklusti dieviškiems įsakymams", – kalbėjo arkivyskupas, pabrėždamas Šventojo Tėvo raginimą atgailauti ir atsiversti. Jis taip pat kvietė visus šv. Mišių dalyvius parnešti Dievo Dvasios ugnį į savo namus, mokyklas ir parapijas. Šv. Mišių pabaigoje šimtai į dangų pakilusių balandžių tarsi simbolizavo gyvą Viešpaties Dvasią.

-jp- -jk-