Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis
 

Gegužės 5 – 6 d. Vilniaus arkivyskupijos Trinapolio rekolekcijų namuose vykusiame Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) posėdyje dalyvavo arkivyskupai A. J. Bačkis ir S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Matulaitis, J. Preikšas, J. Žemaitis MIC, V. Michelevičius, R. Norvila, J. Tunaitis, generalinis sekretorius vyskupas J. Boruta SJ ir generalinio sekretoriaus padėjėjas kun. R. Makrickas.

Gegužės 5 d. Lietuvos vyskupai susitiko su LVK personalinių įmonių bei jai pavaldžių žiniasklaidos organizacijų – Katalikų radijo "Mažoji studija", Katalikų TV studijos, Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro bei Interneto tarnybos, "Katalikų pasaulio", Adomo Jakšto spaustuvių, "Sandoros" žurnalo – vadovais ir LTV laidos "Šventadienio mintys" kūrėju, išklausė jų pranešimus apie šių personalinių įmonių bei organizacijų veiklą bei ateities planus.

Gegužės 6 d. vyskupai susitiko su Lietuvoje veikiančių vyrų vienuolijų vyresniaisiais bei Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos naujai išrinkta taryba. Per susitikimą buvo apžvelgta vienuolijų veikla bei numatytos gairės, kuriomis vadovausis moterų ir vyrų vienuolijos, bendradarbiavimo ir vienybės su vyskupais dvasia tęsdamos apaštališką veiklą Lietuvos vyskupijose. Daug dėmesio skirta naujų pašaukimų ugdymo problemai.

Vyskupai taip pat apsvarstė pasirengimo Didžiajam 2000 metų jubiliejui planą. LVK generalinio sekretoriaus padėjėjui kun. R. Makrickui pavesta organizuoti Ad hoc 2000 m. jubiliejaus komiteto sekretoriatą ir koordinuoti darbus, susijusius su pasirengimu 2000 m. jubiliejui bei jo šventimu. Akcentuota būtinybė rengti kuo daugiau šiam jubiliejui skirtų renginių Lietuvos šventovėse.

Nutarta pakviesti dar vieną kunigą darbui LVK sekretoriate.

Vyskupai taip pat nutarė parašyti ganytojišką laišką tikintiesiems 5-ųjų Šventojo Tėvo apsilankymo Lietuvoje metinių proga bei atskirais renginiais paminėti šias metines visuose miestuose, kur jis lankėsi.

Vyskupai apsvarstė Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje statuto ir reglamento projektus, kuriuos parengė LVK paskirta komisija, ir išnagrinėjo kolegijos rektoriaus prel. A. Bartkaus pasiūlymus bei pastabas. Arkivysk. A. J. Bačkis artimiausiu metu susitiks su prel. A. Bartkumi ir galutinai suderins Šv. Kazimiero kolegijos statuto ir reglamento projektus.

Svarstydami pensijų klausimą, vyskupai pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktam projektui, kuriame numatyta, kad socialiniu draudimu iš valstybės lėšų bazinei pensijai gauti bus draudžiami visi Lietuvos kunigai ir tik vienuolyne dirbančios seserys vienuolės.

Vyskupai pritarė pasiūlymui nuo š. m. birželio mėn. pradėti transliuoti šv. Mišias per Lietuvos radiją iš visų septynių katedrų bei Šiluvos šventovės, patvirtino šv. Mišių transliacijos per radiją liturgines taisykles.

Nutarta ir ateityje rengti kunigų nuolatinio ugdymo kursus, į kuriuos būtų kviečiami kunigai profesoriai iš Romos. Kiekvienais metais šiuose kursuose turėtų būti gvildenama viena pasirinkta teologijos sritis. Kunigų nuolatinio ugdymo kursai turėtų vykti ne vasarą, bet akademinių metų laikotarpiu. Pagrindinę kursų temą bei su ja susijusius klausimus reikėtų iš anksto suderinti su kviečiamais profesoriais.

Vyskupai buvo supažindinti su Pijaus X brolijos – Marselio Lefebvre’o – suaktyvėjusia veikla Lietuvoje. Nutarta per katalikiškus leidinius pateikti kunigams ir pasauliečiams informaciją apie šios nuo Katalikų Bažnyčios atsiskyrusios brolijos susikūrimo istoriją bei veiklą.

Vyskupai taip pat susipažino su Ad hoc sutarčių rengimo komisijos darbu rengiant sutarčių tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos projektus.

Vyskupai pritarė Pasaulio gydytojų federacijos "Už žmogaus gyvybę" Lietuvos asociacijos kreipimuisi dėl dirbtinio apvaisinimo.

Kitą LVK posėdį numatyta sukviesti 1998 m. birželio 8 d. Kaune.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas