Baltijos šalių vyskupų susitikimas
 

Gegužės 4 d. Vilniaus arkivyskupijos Trinapolio rekolekcijų namuose įvyko Baltijos šalių vyskupų susitikimas, kuriame dalyvavo apaštališkasis nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas E. J. Ender, Lietuvos vyskupai: arkivysk. Audrys Juozas Bačkis, arkivysk. Sigitas Tamkevičius, vysk. Jonas Boruta SJ, vysk. Juozas Tunaitis, vysk. Vladas Michelevičius, vysk. Rimantas Norvila, vysk. Eugenijus Bartulis, vysk. Juozas Žemaitis MIC, vysk. Juozapas Matulaitis, vysk. Juozas Preikšas ir Latvijos vyskupai: arkivysk. Janis Pujats, vysk. Arvaldis Andrejs Brumanis, vysk. Antons Justs, vysk. Janis Bulis.

Baltijos šalių vyskupai pasidalijo mintimis apie bendrą Katalikų Bažnyčios padėtį šiame regione. Ypač daug kalbėta, kaip įgyvendinti Šventojo Tėvo nuorodas, pateiktas 1993 m. Lietuvos vyskupų "Ad limina" vizito ir apsilankymo Lietuvoje metu, evangelizacijos, šeimos, klierikų ir kunigų ugdymo, Dievui pašvęsto gyvenimo bei pasauliečių sielovados srityse. Tartasi ir dėl pasirengimo 2000 metų jubiliejui.

Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas E. J. Ender, pasveikinęs visus Baltijos šalių vyskupus, išreiškė viltį, kad šis pirmasis susitikimas sustiprins kaimyninių šalių vyskupų kolegialumą ir solidarumą. Nuncijus pabrėžė, jog šis susitikimas galėtų būti pirmasis žingsnis kelyje į Baltijos šalių vyskupų konferencijos, kuri tradiciškai rinktųsi kiekvienais metais, įsteigimą. Vatikano II Susirinkimas kviečia vienytis ir bendradarbiauti ne tik skirtingas Bažnyčias bei religijas, bet ir Katalikų Bažnyčios narius. Nuncijus pareiškė, kad dabar, kai jau įsteigta Latvijos Vyskupų konferencija, galimas ir Baltijos šalių Vyskupų konferencijos įsteigimas. Juolab kad panašios regioninės vyskupų konferencijos gyvuoja kaimyninėse šalyse, pavyzdžiui, Skandinavijos Vyskupų konferencija.

Latvijos vyskupai, kalbėdami apie savo vyskupijas, pabrėžė, kad dauguma kylančių problemų yra panašios kaip ir Lietuvoje, išskyrus tai, kad Latvijoje katalikai sudaro mažumą. Latvijoje daug dėmesio skiriama tikėjimo problemomis besidominčiam jaunimui. Katalikų Bažnyčios mokymu domisi ir kitų konfesijų tikintieji, pavyzdžiui, maldingose kelionėse į Agluonos Dievo Motinos šventovę dalyvauja nemažai protestantų. Latvijos parlamentas patvirtino Agluonos kaip pagrindinės Marijos šventovės statusą. Restauruoti šią šventovę finansiškai padeda Latvijos vyriausybė.

Lietuvos vyskupai supažindino su padėtimi vyskupijose ir katechetikos, šeimos centrų bei Caritas padalinių veikla.

Po pietų vykusiame posėdyje svarstytos Latvijai ir Lietuvai bendros kunigų nuolatinio ugdymo problemos.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas