"Tikėjimo ir šviesos" bendruomenės nariai lankėsi Marijampolėje
 

Gegužės 2 d. Marijampolėje lankėsi Kauno "Tikėjimo ir šviesos" bendruomenės nariai. Ši bendruomenė, globojanti sutrikusio intelekto žmones, atvyko į Marijampolę pakviesta gyd. Rūtos Zailskaitės. Susitikimas vyko Marijampolės šv. ark. Mykolo parapijos Šeimos centro salėje. "Tikėjimo ir šviesos" bendruomenės nariai bei į susitikimą atvykusios 6 marijampoliečių šeimos, auginančios sutrikusio intelekto vaikus, kartu meldėsi, žaidė, bendravo. Kauniečiai parodė trumpą vaidinimą. Anot susitikimo iniciatorės gyd. Rūtos Zailskaitės, daug šeimų, auginančių sutrikusio intelekto vaikus, susidomėjo "Tikėjimo ir šviesos" bendruomenės veikla, todėl, reikia manyti, kad panaši bendruomenė įsikurs ir Marijampolėje. Laukiama liepos mėnesį į Lietuvą atvyksiančio "Tikėjimo ir šviesos" bendruomenės steigėjo Jean Vanier.


Stovykla Želvos vaikų ir jaunimo centre
 

Želvos vaikų ir jaunimo centre Didžiąją savaitę (balandžio 6–10 d.) vyko Aštuntoji dvasingumo ir meno stovykla, kurioje dalyvavo 120 vaikų iš Giedraičių dekanato parapijų. Panašios stovyklos Želvos vaikų ir jaunimo centre vyksta 2–3 kartus per metus. Šiemetinė stovyklos tema buvo "Pažink savyje Dievo dovanas ir ugdyk jas". Piešimo, keramikos, drožybos, giesmių būreliuose vaikai mokėsi meno priemonėmis atskleisti savo santykį su Dievu. Didįjį Penktadienį stovyklos dalyviai ėjo Kryžiaus kelią Želvos gatvėmis, sustodami ties tomis sodybomis, kurių gyventojams reikia ypatingos Dievo pagalbos. Prie Kryžiaus kelio prisijungė ir miestelio gyventojai. Stovyklos dvasios vadas buvo Giedraičių dekanas kun. Petras Avižienis. Būreliams vadovavo E. Šturmaitė, A. Zalanskas, V. Vaitkevičienė, B. Zalanskaitė. Talkino Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai J. Verbutė, S. Kandratavičius, D. Savickaitė, E. Nariūnaitė, Vilniaus seminarijos klierikas B. Augaitis.

Kaišiadorių vyskupijos Giedraičių dekanato Želvos šeimos centras, vadovaujamas dekano kun. P. Avižienio, gavėnios laikotarpį užbaigė renginiu "Būkite tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus" (Fil 2, 5). Buvo surengtas susitikimas su VPU Tikybos katedros vedėja doc. A. Stasiulevičiūte ir tikybos specialybės studentėmis, diskutuota apie dvasines vertybes šeimoje.

-jd-


Kaišiadorių vyskupijos vaikų šventė "Tau, Marija, mūsų meilė"
 

Gegužės 2 d. Kaišiadorių miesto salėje iš įvairių vyskupijos kampelių rinkosi vaikai į pavasario šventę. Atvyko folkloro ansamblis iš Želvos, Stakliškių kudirkaičiai, jaunimo būrelis iš Darsūniškio, Jiezno, Bagaslaviškio ir neseniai atsikūrę Kaišiadorių angelaičiai – iš viso apie 50 vaikų. Šventės dalyvius pasveikino Kaišiadorių katechetikos centro vadovė Birutė Grižienė. Giesme bei įdomiais pamąstymais apie motinas pasidalijo vyskupijos jaunimo dvasios vadovas kun. Algirdas Jurevičius. Vaikai dainavo, deklamavo, vaidino, šoko, giedojo, išsakė pačius gražiausius žodžius Marijai. Šventė tęsėsi katedroje, susirinkusiuosius pasveikino ir palaimino Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis.

-mp-


Tautininkai paminėjo 15-os metų vysk. S. Tamkevičiaus ir mons. A. Svarinsko suėmimo sukaktį
 

Gegužės 5 d. Žemės ūkio rūmuose Kaune Lietuvos tautininkų sąjungos Kauno skyrius paminėjo Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto (TTGK) narių kun. A. Svarinsko ir kun. S. Tamkevičiaus teismo proceso 15-ąsias metines. 1983 m. Vilniuje sovietinis teismas už antitarybinę veiklą nuteisė A. Svarinską ir S. Tamkevičių kalėti griežto režimo lageryje.

Minėjime kalbėjęs A. A. Intas apžvelgė LKB Kronikos ir TTGK veiklos reikšmę ir įtaką dvasiniam tautos atgimimui. 1972 m. pradėta leisti LKB Kronika užsienio lietuvių buvo išversta į anglų, ispanų, prancūzų kalbas ir platinama 138 valstybėse. Iš jos pasaulis sužinojo apie lietuvių ryžtą kovoti dėl tikėjimo laisvės. Savo prisiminimais apie saugumiečių vykdomas kratas, tardymus ir persekiojimus pasidalijo buvęs TTGK narys kun. A. Keina. Jis taip pat prisiminė visą savo gyvenimą kovai už Bažnyčios ir lietuvių tautos teises paskyrusius kun. J. Zdebskį ir kun. B. Laurinavičių, vysk. J. Steponavičių. Minėjime skambėjo Politinių kalinių sąjungos choro atliekamos dainos.

-jp-


Gyvybės gynimo diena Domeikavoje
 

Balandžio 26 d. Domeikavoje, šalia statomos Lietuvos kankinių bažnyčios, buvo atidengtas paminklas negimusiai gyvybei atminti (autorius Adolfas Teresius). Šios idėjos iniciatorius – "Už gyvybę" sąjūdžio rėmėjas, Domeikavos klebonas Robertas Skrinskas. Gyvybės gynimo dienos minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo vysk. V. Michelevičius, kun. V. Jalinskas ir kun. R. Skrinskas. Per pamokslą kun. V. Jalinskas pabrėžė, kad pernai Lietuvoje padaryta 60 000 abortų, ir šis paminklas turėtų priminti, jog žmogų būtina saugoti nuo pat jo prasidėjimo momento. Paminklą atidengė Kauno rajono meras Donatas Jankauskas, o pašventino vysk. V. Michelevičius. Ganytojas priminė, kad dabar didžiosiose tautose parduodama daugiau karstų nei lopšių; tokios tautos yra mirštančios. Ypač tai aktualu mažytei Lietuvai. "Tegul šis paminklas bus susimąstymo vieta", – sakė vyskupas. Šiame renginyje dalyvavo LKDP ir Seimo nariai Kazimieras Kryževičius, Povilas Katilius. Susirinkusiems dainavo ir giedojo Domeikavos seniūnijos ir Domeikavos bažnyčios vaikų chorai.

-jž-


LKMA ir LKKC renginyje prof. J. Pikūnas skaitė paskaitą apie meilę
 

Balandžio 24 d. Kauno marijonų vienuolyne Lietuvos katalikų mokslo akademijos (LKMA) ir Lietuvos katalikų kultūros centro (LKKC) organizuotame renginyje paskaitą "Pirmosios meilės reikšmė" skaitė psichologas prof. J. Pikūnas (JAV). Profesorius akcentavo, kad meilė yra Dievo kalba mumyse ir su mumis, meilėje pasireiškia žmogaus dieviškoji prigimtis. Prelegentas, remdamasis dieviškosios ir gyvenimiškosios meilės samprata, mėgino atsakyti į klausimą, kada gi gimsta pirmoji meilė. Anot svečio iš JAV, šis jausmas tampa jėga, vienijančia mus su kitu asmeniu, su aplinka, tauta ir Kūrėju, su visa, kas yra gražu, dora ir šventa. "Mums, krikščionims, dera mylėti visus mūsų kelyje sutiktus žmones. Tai idealas, kurio siekdami atrandame daug džiaugsmo ir palaimos. Meilė yra neišsenkamas laimės šaltinis. Ji dorina ir taurina žmogų, atnaujina jame Dievo įkvėptą malonę. Meilė yra aukščiausioji dorybė, todėl ji visada žavėjo, žavi ir žavės jaunus ir senus. Mylėti vienas kitą yra visuotinai prasmingas įsakymas", – kalbėjo prelegentas. Po paskaitos prof. J. Pikūnas atsakinėjo į susirinkusiųjų klausimus. Artimiausiu metu turėtų pasirodyti jo nauja knyga "Meilės psichologija".

-jp-


Keliais žodžiais
 

Marijampolė. Balandžio 19 d. Šv. ark. Mykolo parapijos Šeimos centro salėje vyko pirmasis norinčių šią vasarą į Taize vykti parapijiečių susirinkimas, kuriame dalyvavo apie 50 žmonių. Už parengiamuosius darbus atsakingas kun. Paulius Chudzik MIC. Numatoma organizuoti dvi grupes, kurias sudarys daugiausia Marijampolės vidurinių mokyklų vyresniųjų klasių moksleiviai.
-jkad-

Kaunas. Balandžio 26 d. po šv. Mišių Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčioje buvo pristatyta dailininkės, poetės ir muzikės S. V. Juciūnaitės OFS simbolių knyga "Ugninės galaktikos žiedas" – laiškas bendraamžiams pašaukimo draugams. Anot knygos pristatyme kalbėjusio brolio Bernardo, kiekvienas vieno žmogaus susitikimas su kitu yra kartu ir susitikimas su Dievu. Susirinkusieji žiūrėjo sceninės pjesės "Gubio išvadavimas" inscenizaciją, kurioje vaidino pjesės autorė S. V. Juciūnaitė OFS ir Jėzaus Širdies seserys pranciškonės.
-jp-

Vilnius. Balandžio 27–29 d. Lietuvoje viešėjo Mažesniųjų brolių Konventualų (pranciškonų) generalinis ministras br. Agostino Gardin ir generalinis asistentas CEO br. Hubert Lipinski. Generalinis ministras lankėsi nunciatūroje, Vilniaus ir Kauno arkivyskupijų kurijose ir susitiko su kardinolu V. Sladkevičiumi.

Kaunas. Balandžio 27 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio namų koplyčioje vyko muzikinė susikaupimo valanda. O. Mesiano devynias meditacijas "Viešpaties gimimas" vargonais atliko vargonininkė G. Narušytė ir skaitovas V. Dovydauskis.
-jp-

Nemunaitis. Balandžio 24 d. Nemunaičio kultūros namų salėje vyko literatūrinė vakaronė, kurioje parapijos klebonas Valerijus Rudzinskas pristatė savo knygelę vaikams "Žiemą nykštukams nešalta". Į vakaronę susirinko būrelis literatūros mylėtojų iš Lazdijų, Alytaus, Punios, Rudaminos ir Nemunaičio. Savo kūrybą skaitė I. Jaruševičienė, G. Čyžienė ir J. Gruodienė. Visi literatūros vakaro dalyviai pasidžiaugė gavę dovanų po knygą su įrašytais nuoširdžiais kunigo V. Rudzinsko linkėjimais. Gegužės 3 d. po šv. Mišių kultūros namuose vyko Motinos dienai skirtas renginys. Per sumą penki tretininkų gyvenimui pasišventę jaunuoliai buvo priimti į šv. Pranciškaus Trečiojo Ordino postulatą.
-ip-

Klaipėda. Šv. Juozapo Darbininko parapijoje gražiai paminėta Motinos diena. Po sumos, klebono A. Baniulio SJ paraginti, parapijiečiai susirinko Katechetikos centro salėje, kur visų laukė vaikai, nekantraudami pradėti sveikinimų koncertą. Šventinę programą parengė s. Rita Žvirblytė.

Jau antrą sekmadienį Šv. Juozapo Darbininko parapijos parapijiečiai, maldos grupių pakviesti, buvo susirinkę į seminarą "Atsinaujinimas Dvasioje", kuriame dalyvavo beveik septyniasdešimties įvairaus amžiaus žmonių būrys. Seminare kalbėta apie Dievo meilę, Šventosios Dvasios išliejimą, naująjį gyvenimą ir kt., po to diskutuota grupelėmis. Seminaro medžiagą parengė ir adaptavo Dvasinės pagalbos jaunimui centro savanoriai.
-dm-