Nauji paskyrimai Kauno arkivyskupijoje
 

Kun. Vytautas Griganavičius paskirtas Lyduvėnų parapijos administratoriumi ir drauge paliktas Raseinių parapijos altaristu.

Kun. Jonas Raudonikis paliktas Vosyliškio ir Žaiginio parapijų administratoriumi.

Kun. Jonas Stankevičius paskirtas Kauno arkivyskupijos arkivyskupo metropolito S. Tamkevičiaus 1998 04 28 dekretu Nr. 773 įsteigtos Kauno Gerojo Ganytojo parapijos klebonu.


Paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje
 

Gegužės 6 d. Šv. ark. Mykolo parapijos klebonas K. Brilius MIC, dalyvaujant vyskupui J. Žemaičiui MIC, Šv. ark. Mykolo prokatedroje oficialiai perdavė parapiją kun. S. Puidokui MIC. Parapijiečiai dėkojo kun. K. Briliui MIC ir sveikino naujai paskirtąjį kleboną. Kun. K. Brilius MIC perkeltas dirbti į Vilniaus arkivyskupiją.

-jkad-