Mirė kunigas Juozas Juozevičius (1909 – 1998)
 

Balandžio 27 d. mirė kunigas Juozas Juozevičius. Kunigas J. Juozevičius gimė 1909 m. lapkričio 9 d. Kupiškio parapijoje, Smilgių kaime. Baigė Panevėžio berniukų gimnaziją ir įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurią baigęs 1936 m. buvo įšventintas kunigu. Pirmoji kunigavimo vieta – Troškūnai. Prasidėjus karui, kunigas J. Juozevičius pasitraukė į Vokietiją ir iš čia 1949 m. išvyko į JAV, kur kunigavo Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje. Pašlijus sveikatai, 1994 m. grįžo į Lietuvą ir iki mirties gyveno pas gimines. Laidotuvių apeigoms, kuriose dalyvavo keliolika kunigų ir nemažas būrys tikinčiųjų, vadovavo ir pamokslą pasakė Panevėžio vyskupijos katedros klebonas monsinjoras Juozas Antanavičius. Kunigas Juozas Juozevičius palaidotas balandžio 29 d. Kupiškio kapinėse savo šeimos kape.

-vg-