Gyvosios dvasios diena Šiaulių universitete
 

Balandžio 29 d. Šiaulių universitete jo vadovybės kvietimu pirmą kartą lankėsi Šiaulių vyskupas E. Bartulis. Susitikime, kuriame tartasi dėl krikščioniškosios filosofijos ir antropologijos studijų centro steigimo, be vyskupo E. Bartulio, taip pat dalyvavo universiteto rektorius Vincas Laurutis, prof. A. Žygas, prorektoriai mokslo ir studijų reikalams, Pedagogikos ir Socialinių mokslų fakultetų atstovai. Nuspręsta sudaryti programą ir plėsti bendradarbiavimą tarp katalikiškosios pedagogikos pajėgų ir Šiaulių akademinės visuomenės. Tokio bendradarbiavimo abipusė nauda bus ta, kad katechetai turės pedagoginį pagrindą, o katechetikos programa savo ruožtu bus krikščioniškosios teologijos pagrindas universiteto dėstytojams ir studentams.

Vėliau universiteto salėje buvo surengta konferencija, kurioje žodį tarė vyskupas E. Bartulis, o prof. A. Žygas skaitė paskaitą "Krikščioniškosios antropologijos fundamentiniai principai". Savo kalboje vyskupas prisiminė prieš penkerius metus įvykusią popiežiaus Jono Pauliaus II kelionę į Lietuvą ir jo raginimą atverti širdis Kristui, būti ištikimiems jam, nes "Kristus yra tas, kuris išlaisvina. Tik laisvas žmogus gali pajusti atsakomybę už savo gyvenimą". Ganytojas priminė Kristaus įsakymą mylėti, nes pasaulis blogas vien dėl to, kad žmogus nemyli. Antropovizijos fundamentiniai principai, pasak prof. A. Žygo, yra žmogaus galimybė apsispręsti dėl sielos egzistavimo, jo gyvybės sakralumas, sielos ir kūno vienovė ir jų abiejų neįkainojama vertė. Ir kūnas, ir siela yra iš Dievo, abu neatskiriami vienas nuo kito ir abu geri, net ir tada, kai žmogus nusprendžia nusigręžti nuo savo Kūrėjo. Žmogaus nuodėmingumas ir jo išganymas, pasak prelegento, siejamas su žmogaus laisve ir meile. Čia būtina aptarti ir kančią. Didžiausias kančios įprasminimo pavyzdys yra tai, kad išganymas vyko per kančią. Baigdamas paskaitą, profesorius pabrėžė, kad vyskupo E. Bartulio apsilankymas universitete – ypatinga šventė, simbolizuojanti religijos ir mokslo neprieštaringumą. "Be to, ši diena galėtų būti prof. S. Šalkauskio prieš 60 metų įkurto Gyvosios dvasios sąjūdžio atnaujinimas", – pabrėžė prof. A. Žygas. Konferencijos metu ir per šv. Mišias, kurias Šv. Petro ir Povilo katedroje aukojo vyskupas E. Bartulis, giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras "Pastoralė".

-na-