Mirė kanauninkas kunigas Jonas Mintaučkis (1913 – 1998)

Balandžio 9 d., eidamas 85 metus, mirė jubiliatas kanauninkas Jonas Mintaučkis. Kunigas J. Mintaučkis gimė 1913 m. gruodžio 6 d. Kuktiškių parapijoje. Mokėsi Kuktiškių pradžios mokykloje, Utenos gimnazijoje. Baigęs Kauno kunigų seminariją, 1940 m. balandžio 15 d. įšventintas kunigu. Iš pradžių paskiriamas Kuktiškių, po metų Žiežmarių vikaru. 1941 m. ėjo Merkinės gimnazijos kapeliono pareigas, o nuo 1944 m. klebonavo įvairiose parapijose – Merkinėje, Kaišiadoryse, Želvoje, Molėtuose, Babriškėse, Giedraičiuose. Nuo 1990 m. buvo Kaišiadorių parapijos altaristas. Kunigas J. Mintaučkis daug metų buvo vyskupijos Tribunolo oficiolas, Liturginės komisijos narys, katedros garbės kanauninkas, vyskupijos Kunigų tarybos konsultorius. Kanauninkas palaidotas balandžio 11 d. Kaišiadorių katedros šventoriuje. Laidotuvių apeigoms, kuriose dalyvavo Kauno vyskupas augziliaras V. Michelevičius ir 24 kunigai, vadovavo Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis. Šv. Mišios už kun. J. Mintaučkį buvo aukojamos balandžio 13 dieną.

-Kš-