Šv. Juozapo iškilmė Kauno Švč. Trejybės bažnyčioje

Kovo 1 d. Kauno Tarpdiecezinės kunigų seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje vyko šv. Juozapo atlaidai. Ta proga šv. Mišias koncelebravo vysk. E. Bartulis, vysk. V. Michelevičius, vysk. R. Norvila ir keli kunigai. Per pamokslą vysk. E. Bartulis ragino visus saugoti Bažnyčią bei globoti šeimas kaip Švč. Mergelės Marijos sužadėtinis šv. Juozapas, gyvenęs Viešpaties artumoje ir savo veido prakaitu pelnęs duoną. Ganytojas taip pat pasidalijo įspūdžiais iš viešnagės Afrikoje, kur jam tekę susitikti su altruistiškai šeimas globojančiais kunigais. Jį maloniai nustebino gausus šeimų dalyvavimas šv. Mišių aukoje. "Toks glaudus kunigų ir parapijiečių bendravimas mums galėtų būti šeimų globos bei meilės pavyzdys", – sakė vyskupas.

Vyskupas R. Norvila padėkojo šios iškilmės dalyviams – šiuo metu Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje dirbantiems dėstytojams bei kunigams ir į šventę atvykusiems buvusiems seminarijos rektoriams bei kitiems svečiams už galimybę kartu pašlovinti Viešpatį ir išreiškė viltį, kad tokie susitikimai taps tradicija.

-jp-
 

Kunigo Stasio Ylos 90 -ųjų metinių minėjimas Panevėžyje

Kovo 14 d. K. Paltaroko katalikiškos vidurinės mokyklos aktų salėje panevėžiečiai paminėjo kun. Stasio Ylos 90-ąsias gimimo metines. Renginį pradėjo vyskupas J. Preikšas, kreipdamasis į susirinkusiuosius viena iš kun. St. Ylos sukurtų maldų į Šv. Dvasią.

"Naujojo židinio" redaktorius, knygos apie kun. St. Ylą "Tolyn į laiką – gilyn į gelmę" rengėjas ir sudarytojas G. Mikelaitis, apžvelgęs jubiliato darbus, sakė: "Esu tas, kuris nepažinojo St. Ylos, bet vienas iš tų, kuriems, susipažinus su jo darbais, jis tapo mokytoju ir bičiuliu, atvėrusiu tą erdvę, kurios taip troškau ir ieškojau". Pranešėjas paminėjo svarbiausius kunigo veikalus, trumpai supažindino su šio iškilaus žmogaus asmenybe, priminė svarbesnes jo gyvenimo datas, kartu atverdamas klausytojams kunigo, profesoriaus, jaunimo auklėtojo, kalinio, poeto bei rašytojo interesų platybę.

Kun. St. Ylos mokinys ir jo idėjų tęsėjas Lietuvoje prof. Arvydas Žygas akcentavo, kuo šio žmogaus darbai ir gyvenimas aktualūs mums šiandien. Jis pabrėžė, kad jo mokytojas niekada nesiliovė visais žavėjęsis, kvietęs visus atsinaujinti, ypač per ateitininkų organizaciją. Prelegentas visą St. Ylos veiklą ir jo paliktus darbus sutraukė į 10 principų, kuriais kiekvienas turėtų vadovautis dabartiniame kasdienos gyvenime.

Jubiliato poeziją skaitė J. Braidokas, jo giesmes giedojo Biržų šv. Jono Krikštytojo mišrus kamerinis choras. Minėjimas pasibaigė Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje šv. Mišiomis, kurias aukojo vyskupas J. Preikšas. Per pamokslą ganytojas pasidžiaugė gražia Panevėžio ateitininkų iniciatyva, pasak Maironio, "prikelti iš kapų milžinų" mums mažai žinomus tautos ir Bažnyčios milžinus, nes tautos iškilumas matuojamas ne gyventojų gausumu, ne teritorijos dydžiu, ne karine jėga, bet tokiomis kaip kunigas Stasys Yla asmenybėmis. Šv. Mišių metu giedojo Panevėžio konservatorijos sakralinės muzikos ansamblis, vadovaujamas dėstytojos E. Kriščiūnaitės. Renginiui vadovavo Panevėžio vyskupijos ateitininkų vadovė A. Saladūnaitė.

-P-
 

Saleziečių draugijai perduota Palemono parapija

Kovo 17 d. Kauno arkivyskupijos ordinaras arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pasirašė sutartį su Saleziečių draugijos Rytų srities inspektoriaus kun. Z. Weder įgaliotuoju Lietuvos saleziečių draugijos direktoriumi kun. K. Juknevičiumi. Šia sutartimi Saleziečių draugijai perduodama Palemono Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, parapija.

Remdamasis Kanonų teisės kodeksu, ordinaras perduoda Saleziečių draugijai Palemono parapiją penkiasdešimčiai metų. Sutartyje pažymima, kad nuo šiol saleziečių inspektorius parapijos pastoraciniam darbui skirs salezietį kunigą kleboną bei kitus kunigus saleziečius, o diecezijos ordinaras juos tvirtins. Saleziečių kunigai savo tarnybą derins su visa arkivyskupijos kunigija, darbuosis Saleziečių draugijai būdinga dvasia ir stiliumi, broliškai bendradarbiaudami su konfratrais, kitomis vienuolijomis, pasauliečiais, dalyvaujančiais pastoracinėje arkivyskupijos veikloje. Saleziečių draugijos vyriausiasis rektorius kun. E. Vigano Palemono parapijoje yra įsteigęs Saleziečių namus. Kauno arkivyskupijos ordinaro manymu, saleziečiai, vadovaudamiesi jų steigėjo šventojo kun. Don Bosko charizma, pagal kurią daugiausia dėmesio skiriama jaunimo pastoracijai, praturtins parapijos gyvenimą.

-dch-
 

Rengiantis pažymėti Gyvybės dieną

Kovo 19 d. Kaišiadorių vyskupijos kurijos rūmų salėje, atsiliepiant į Lietuvos ganytojų 1998 m. vasario 23 d. laišką, buvo surengtas vakaras Gyvybės dienos minėjimui balandžio 26-ąją pasirengti. Susitikime dalyvavo Kauno apskrities ir Kaišiadorių rajono vadovai, Švietimo skyriaus, medicinos ir socialinės globos įstaigų atstovai, Lietuvos švietimo ir mokslo ministras Zigmas Zinkevičius ir viceministras Romualdas Pusvaškis, vyskupijos kunigai.

Vyskupas Juozapas Matulaitis susirinkusiuosius supažindino su Lietuvos ganytojų laiško apie gyvybę svarbiausiomis mintimis ir pakvietė pasidalyti nuomonėmis. Švietimo ir mokslo ministras Z. Zinkevičius akcentavo, kad kiekvienas mokytojas privalo ugdyti jaunosios kartos supratimą, jog gyvybė yra viena didžiausių ir švenčiausių būties paslapčių – "Dievo duota dovana, kurią privalu saugoti ir ginti nuo prasidėjimo iki natūralios mirties". Anot ministro, didelį pavojų kelia institucijos, kurios tiktai iš pirmo žvilgsnio gina gyvybę. Jos stengiasi prasibrauti į mokyklas su įvairiomis "saugaus sekso" programomis, platinančiomis kontraceptinį mentalitetą. Remiantis sociologinės apklausos duomenimis, net 40 procentų apklaustųjų Vilniaus vidurinių mokyklų moksleivių nemano, jog negimusiųjų kūdikių žudymas yra nusikaltimas. "Mokykla turi būti institucija, kur gerbiamas žmogaus orumas", – sakė ministras.

Akademikas Antanas Buračas, pratęsdamas šią mintį, paakino visus savo aplinkoje skleisti gyvybės vertybių kultūrą, nes šiandienos sąlygomis šeima ir mokykla nepajėgia sustabdyti "jaunimo vertybių erozijos". Lietuvos šeimos centro vadovė gyd. Nijolė Liobikienė akcentavo šiuo metu paaštrėjusią moterų nedarbo problemą. Elektrėnų elektrinės direktorius Pranas Noreika papasakojo apie paramą socialiai remtiniems vaikams, kurių dvasiniu ugdymu rūpinasi parapijos klebonas. Anot jo, socialinė nelygybė, nuo ryto iki vakaro per TV skleidžiamas smurtas šiandien stumia žmones į neviltį. Daug svarbių minčių pasakė Kauno apskrities viršininkas Kazimieras Starkevičius, Švietimo ir socialinių reikalų departamento viršininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė, Santariškių ligoninės vyriausiasis gydytojas Antanas Vinkus ir kiti.

Vakaro metu kankliavo Kaišiadorių muzikos mokyklos duetas, griežė styginių ansamblis. Susirinkusieji pasveikino ganytoją vardinių proga ir sugiedojo "Ilgiausių metų".

-ež-
 

Renew programos koordinatorių seminaras Kaune

Kovo 20 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre buvo surengtas 5-asis Renew programos koordinatorių seminaras. Pasimeldę ir išklausę pranešimus apie nuveiktus darbus, 62 šio seminaro dalyviai iš įvairių parapijų drauge su ses. Cecilia (JAV) ir šios programos iniciatore bei koordinatore ses. Igne aptarė koordinatoriaus vaidmenį bei pareigas, įvairių grupių (maldos, liturgijos, programos reklamos ir propagavimo ir t. t.) svarbą ir pagrindines veiklos kryptis. Nustatytos konkrečios užduotys, kurias reikėtų atlikti iki šių metų rugsėjo.

Ses. Ignė "Bažnyčios žinioms" sakė, kad šį kartą atvykusi į Lietuvą pastebėjo gyvesnį kunigų susidomėjimą Renew procesu. Šiai programai gražiai ruošiasi Raudondvario parapija, palaikoma kun. V. Vaškelio, didelis susidomėjimas Renew jaučiamas Vilkaviškyje. Viešnagės metu daug dėmesio skirta Šiaulių ir Kaišiadorių vyskupijoms, susitikta su kunigais. Anot ses. Ignės, parapijų iniciatyvinių grupių nariai suvokia šio proceso svarbą ir esmę. "Tai didelis potencialas dvasiškai augti ne tik parapijoms, bet ir Lietuvai. Užsimezgus tarp žmonių artimiems tarpusavio ryšiams, atsiras savitarpio supratimas ir galimybė sužadinti gyvo tikėjimo pajautą", – sakė šios programos koordinatorė. Renew programai vykdyti nereikia atskirų patalpų, 8 – 10 žmonių grupelės gali rinktis melstis, dalytis tikėjimo tiesomis kurio nors nario namuose. Netrukus lietuvių kalba turėtų pasirodyti parankinės knygelės, kuriomis bus aprūpinti visi šios programos dalyviai. Veiklos patirtis visame pasaulyje parodė, kad įsitraukusių į Renew programą parapijų tikėjimas sutvirtėjo. "Tikiu, kad ir Lietuvos kunigai supras, jog Renew padės atgaivinti ir Lietuvos parapijas. Svarbu pradžia; jei randasi žmonių, norinčių šia kryptimi veikti, vadinasi, metas rimtai dirbti", – patikino sesė Ignė. Rudenį į šį procesą žada įsitraukti 15 naujų parapijų.

-jp-
 

Naujas socialinis projektas Kaune

Kovo 18 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre VDU socialinės rūpybos profesinių studijų centro direktorius kun. Artūras Jagelavičius, direktoriaus pavaduotoja doc. Nijolė Večkienė, koordinatorė Brigita Kimbrienė ir kt. daugiau nei šimtui į susitikimą atvykusių dalyvių pristatė naują gerantologijos - geriatrijos projektą "Senų ir dėl senatvės neįgalių žmonių gyvenimas nat?ralioje aplinkoje: galimybių paieška ir sąlygų sudarymas". Šio vienuolika mėnesių trunkančio projekto tikslas suvienyti Kauno apskrityje veikiančių organizacijų pastangas kuriant seniems ir neįgaliems žmonėms sąlygas gyventi natūralioje aplinkoje. Projektą parėmė Atviros visuomenės institutas (Niujorkas), Amerikos Vyskupų konferencija, Alabamos universitetas (JAV), įvairios Lietuvos vyriausybinės ir visuomeninės organizacijos.

-ež-
 

Prasidėjo "Ateities pėdsakų" pavasario semestras

Kovo 12 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre šv. Mišiomis prasidėjo studentų ateitininkų "Ateities pėdsakų" pavasario semestras. Į Kauno studentų pamėgtus kultūrinius akademinius vakarus kviečiami visuomenėje plačiai žinomi žmonės, kolektyvai. Praėjusį pusmetį "Ateities pėdsakų" svečiai buvo Kauno styginis kvartetas, VDU Filosofijos katedros vedėjas Tomas Sodeika, VDU folkloro ansamblis ir kt. Anot pačių studentų, šie renginiai tarsi padeda ugdyti renesanso laikų asmenybę, besistengiančią daug ką pažinti, suprasti, nuolatos ieškančią gilesnės tiesos, harmonijos, nuoširdesnio gėrio bei grožio idealų supratimo ir įgyvendinimo.

Atidarymo vakare šv. Mišias aukojęs arkivyskupas S. Tamkevičius džiaugėsi jaunimu ir ragino studentus neprarasti idealizmo. Po šv. Mišių Juozo Naujalio styginis kvartetas atliko J. Haidno "Septynis Kristaus žodžius". Dr. Arvydas Žygas kvietė visus gavėnios laikotarpį įprasminti aplankant senelių, vaikų namus.

-jž-
 

Paminėtos mons. V. Vėlavičiaus 1 -osios mirties metinės

Vasario 27 d. Telšių katedroje paminėtos monsinjoro Vincento Vėlavičiaus pirmosios mirties metinės. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas A. Vaičius, šv. Mišių aukoje dalyvavo LVK generalinis sekretorius vysk. J. Boruta SJ, mons. A. Svarinskas ir daugiau kaip 30 Telšių ir kitų vyskupijų kunigų, Telšių kunigų seminarijos auklėtiniai, Telšių katalikiškos vysk. V. Borisevičiaus mokyklos moksleiviai, tikintieji.

Šv. Mišių metu pamokslą pasakė vysk. J. Boruta SJ, po pamaldų – mons. A. Svarinskas. Pamokslininkai prisiminė a. a. mons. V. Vėlavičių kaip kovotoją už Bažnyčios ir Tėvynės laisvę, kuriam nestigo ne tik uolumo, bet ir nuoširdaus tėviškumo visiems, net ir klystantiems. Po šv. Mišių visi aplankė mons. V. Vėlavičiaus kapą.

-Vn-
 

Kaišiadorių vyskupijos Caritas konferencija

Kovo 8 d. Birštone vyko Kaišiadorių vyskupijos Caritas konferencija. Ją pradėjęs Kaišiadorių vyskupijos kancleris kun. R. Rumšas susipažino su atskirų parapijų Caritas pirmininkais, domėjosi jų veikla, iškylančiomis problemomis. Konferencijos dalyviai klausėsi kun. J. Kaminsko paskaitos apie Dievo ir artimo meilę. Po pietų atvykęs Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis padėkojo karitietėms už jų kilnų pasiaukojimą, palinkėjo sėkmės nelengvoje tarnystėje, kiekvienam dalyviui padovanojo po rožinį. Konferencija baigėsi šv. Mišiomis.

-jg-
 

Keliais žodžiais

Vilnius. Kovo 3 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo centras kartu su parapijų ir katalikiškų jaunimo organizacijų jaunimu surengė tradicinę šv. Kazimiero šventės vigiliją, kuriai vadovavo Vilniaus arkivyskupo augziliaras J. Tunaitis. Vigilijoje taip pat dalyvavo Kunigų seminarijos auklėtiniai.

Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo centre kiekvieną kovo mėnesio antradienį vyko jaunimui skirti gavėnios susikaupimo vakarai, kuriems vadovavo tėvas Elijas Leyds iš Šv. Jono kongregacijos, tėvas St. Zarauskas OP, Šv. ap. Pilypo ir Jokūbo bendruomenės jaunimas ir tėvas A. Saulaitis SJ.

Balandžio 10-ąją, Didįjį penktadienį, 16 val., vadovaujant arkivyskupui A. J. Bačkiui, iš Vilniaus arkikatedros bazilikos į Trijų kryžių kalną bus einami Kryžiaus keliai. Giedos ir Kryžiaus kelio mąstymus skaitys įvairių Vilniaus parapijų ir katalikiškų jaunimo organizacijų jaunimas.
-Vn-

Raseiniai. Kovo 14 – 15 d. Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje vyko dvasinis susitikimas – gavėnios rekolekcijos, kurioms vadovavo Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių kapucinų ordino viceprovincijolas kun. Kazimieras Juozas Šumskis. Kovo 15 d. rekolekcijų vedėjas Raseinių centrinės bibliotekos mažojoje salėje, kur susirinko per šimtą žmonių, susitiko su miesto visuomene. Svečias su raseiniškiais kalbėjosi apie dvasines vertybes, atsakinėjo į klausimus.
-gj-

Kaunas. Kovo 16 d. Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje buvo parodyta 1960 metais Karolio Voitylos (popiežiaus Jono Pauliaus II) parašyta meditacija apie Santuokos sakramentą "Priešais juvelyro parduotuvę". Šią Karolio Voitylos meditaciją parengė aktorė R. Staliliūnaitė, vaidino aktoriai G. Adomaitis, N. Lepeškaitė, E. Stancikas ir kt.
-jp-

Kaišiadorys. Kovo 17 d. čia buvo surengta Kaišiadorių vyskupijos kunigų dvasinio atsinaujinimo diena. Tėvas Severinas (Armin Holocher) OFS kalbėjo apie maldos reikšmę kunigo gyvenime. Kristaus Atsimainymo katedroje vyko Švč. Sakramento adoracija, buvo aukojamos šv. Mišios, meldžiamasi už pašaukimus prašant šv. Juozapo užtarimo.
-ež-

Telšiai. Kovo 22 d. Telšiuose paminėta prelato Juozo Prunskio 90 metų amžiaus ir 65 metų kunigystės sukaktis. Renginį organizavo LKMA Telšių skyrius. Šia proga katedroje šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė Telšių kunigų seminarijos rektorius dr. kun. A. Genutis. Teatro salėje kalbėjo mons. K. Gaščiūnas, dr. A. Vasiliauskienė ir J. Bucevičiūtė. Pabaigoje žodį tarė Telšių vyskupas Antanas Vaičius.
-T-

Kretinga. Prieš keletą metų Kretingos katalikiškoji vidurinė mokykla planavo tapti gimnazija, t. y. atkurti 1933 m. įsteigtąją Kretingos pranciškonų gimnaziją. Kovo pradžioje Lietuvos gimnazijų taryba pritarė, kad katalikiškajai vidurinei mokyklai būtų suteiktas Kretingos pranciškonų gimnazijos vardas. Anot mokyklos direktorės Astos Radikienės, tai pirmasis gimnazijos atkūrimo etapas. Dabar laukiama Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinimo. Tai būtų trečioji katalikiška gimnazija Lietuvoje.
-jž-