Mirė kunigas Jonas Rudzinskas (1924 – 1998)

Kovo 14 d. staiga mirė Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos altaristas kunigas Jonas Rudzinskas. Kunigas J. Rudzinskas gimė 1924 m. birželio 24 d. Mokėsi Smilgiuose, Kuršėnuose, Šiaulių vidurinėje mokykloje ir Telšių bei Kauno kunigų seminarijose. Kunigu įšventintas 1950 m. rugsėjo 24 d. Dirbo vikaru Šilalėje, klebonavo Pajūryje, Kaltinėnuose, kurį laiką buvo Šilalės klebonas ir dekanas. Pablogėjus sveikatai, paskirtas į Švėkšną altaristu su vikaro teisėmis, tas pačias pareigas ėjo Klaipėdoje. Kunigas Jonas buvo pamaldus, uolus, pareigingas, tikinčiųjų visada mylimas.

Laidotuvių pamaldos įvyko kovo 18 d. Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje. Šv. Mišioms, kuriose dalyvavo 48 kunigai, vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas Antanas Vaičius. Kun. J. Rudzinskas palaidotas Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios šventoriuje šalia kurso draugo mons. Bronislovo Burneikio kapo. Laidotuvių eisenoje dalyvavo 59 kunigai ir gausus būrys tikinčiųjų. Prie kapo duobės žodį tarė kun. J. Rudzinsko kurso draugas kun. A. Jurgaitis.

-T-