Lietuvos Biblijos draugija: svarbiausias veiklos baras – Šventojo Rašto leidyba
 

Lietuvos Biblijos draugijos (LBD) vykdomasis direktorius Mykolas Mikalajūnas atsako į "Bažnyčios žinių" korespondento Artūro Matuso klausimus.

Neseniai su jumis kalbėjomės apie LBD surengtą akciją "Mano advento dovana našlaičiui". Šį kartą norėtųsi pakviesti pokalbiui apie LBD veiklą, ištakas ir nūdienos rūpesčius.

LBD įkūrė aštuonios krikščionių Bažnyčios, kurios yra jos kolektyviniai nariai. Be to, turime apie 100 personalinių narių. Labai nesiplečiame, nenorime grynai "popierinių" narių, remiamės tais, kurie išties domisi Šventuoju Raštu ir nori prisidėti prie jo propagavimo Lietuvoje. Pagrindiniai darbai – leidyba, propagavimas, platinimas – gula ant penkių etatinių Vilniaus būstinės darbuotojų pečių. Aišku, svarbiausias mūsų veiklos baras – Šventojo Rašto leidyba. Jau ketvirtus metus dirba redakcinė grupė, kuri ekumeniškai peržiūri naujausius Senojo Testamento (vertė kun. A. Rubšys) ir Naujojo Testamento (vertė a. a. kun. Č. Kavaliauskas) vertimus. Kreipėmės į visas krikščionių Bažnyčias, prašydami pareikšti savo pastabas. Per tuos kelerius metus, rinkdamasi į posėdžius, dirbdama namuose, redakcinė komisija – keturi žmonės – parengė ekumeninės Biblijos variantą. Tai mūsų didžiausias ir svarbiausias darbas. Be to, kasmet įvairiose Lietuvos vietose organizuojame susitikimus su visuomene, norėdami aprėpti tuos priverstinai sovietmečio atpratintus žmones. Juk ne tiek daug grįžo į Bažnyčią. Daugelis j? pasyvūs bei inertiški, ir kažin ar prisiruoš nueiti į bažnyčią ir pasiklausyti Šventojo Rašto žodžio. Todėl ir važinėjame po namus, įstaigas ar sukviečiame žmones į jiems įprastą ir neutralią aplinką – kultūros namus. Kalbame jiems apie Šventąjį Raštą – tą unikalų fenomeną, aktualų ne vien tikintiesiems. Ir iš tiesų daugelis suvokia, jog jie save skurdina neprisiliesdami prie šios Pasaulio knygos. Taip Šventasis Raštas plinta tarp žmonių. Čekijoje leisto Naujojo Testamento nuo 1992 m. išplatinome beveik 100 000 egzempliorių! Beje, leidžiame ir kitokią literatūrą. Išplatinome apie 150 000 knygos "Biblija vaikams" egzempliorių, prisidėjome ir prie Alma littera leidinio "Biblija mažiems ir dideliems" rengimo, patys parengėme bei užsienyje išleidome ir kitų knygelių vaikams. Galbūt mažieji pajus didesnį potraukį Šventajam Raštui, gal tai juos atves ir į Bažnyčią. Bet čia daugiau stengtis turi jau pati Bažnyčia. Mes gi (LBD) – tarpkonfesinė organizacija, kviečianti žmones prie Biblijos.

Dar vienas jau pradėtas darbas – pagalbinė literatūra arba įvadai į Bibliją. Žmonės, kurie buvo visiškai atitrūkę nuo Dievo ir Šventojo Rašto, skundžiasi, kad sunku jį skaityti ir suprasti. O juk prirašyta kalnai puikiai iliustruotų knygų, kur Biblija labai išsamiai išanalizuota, patariama, į ką atkreipti dėmesį, kaip Dievo žodį susieti su gyvenimu. Pagaliau reikėtų paminėti pačią Biblijos, jos vertimų į įvairias pasaulio kalbas istoriją. Vien jau lietuviškųjų Biblijų istorija labai plati, bet iki šiol niekur neapibendrinta. Deja, mes ne viską spėjame, o Šventraščio specialistų net didžioji Katalikų Bažnyčia stokoja. Daug vilčių dedame į studijuojančiuosius Romoje. Tikiuosi, jog turėsime gausesnį būrį bendraminčių ir talkininkų. Užsienyje Šventąjį Raštą studijuoja ir protestantų Bažnyčios nariai.

Norėtųsi išgirsti ir keletą žodžių apie artėjančią LBD asamblėją.

1992 metais, pradedant veiklą, įvyko steigiamoji asamblėja. Pagal mūsų įstatus kasmet šaukiamos eilinės, o kas treji – rinkiminės asamblėjos. Mat mūsų vadovaujantis organas – Generalinė asamblėja darbui tarp rinkiminių asamblėjų išrenka direktorių tarybą, kurioje nė viena Bažnyčia (konfesija) neturi daugumos. Kovo 21 d. turėtų įvykti rinkiminė LBD asamblėja. Paprastai susirenka keliasdešimt narių – aktyviausias branduolys. Ypač rūpinamasi per Jungtines Biblijos draugijas, kurioms priklausome, mums teikiama Vakarų pasaulio parama. Šis sąjūdis pasaulyje labai platus: apima daugiau kaip 150 šalių. Ir stipresnės narės padeda silpnesnėms. LBD – viena iš tų, kurios išlaikomos Jungtinių Biblijos draugijų. Aišku, visos reikiamos pinigų sumos negauname, bet prioritetiniams reikalams pakanka. Šioje asamblėjoje aptarsime naujosios Biblijos leidimą ir dar kartą apsvarstysime tiražą. Mat numatoma leisti du Biblijos variantus: ekumeninį, kur įeitų ir II Kanono knygos, ir protestantiškąjį – be šių knygų, nes dauguma protestantų Bažnyčių nelaiko jų šventomis. Taip pat norėtume išleisti ir didesnio formato protestantišką Bibliją. Tai vieno evangeliko reformato, paaukojusio nemažą sumą Šventraščio leidybai, pageidavimas.

Minėjote, kad pirmasis LBD prezidentas buvo kunigas Vaclovas Aliulis. Ar jaučiate jo paramą ir šiandien? O grįžtant prie Šventojo Rašto leidimo, kada išvysime naująjį leidinį ir kokius jo tiražus esate numatę?

Kunigas Vaclovas Aliulis atsidavęs ir Katalikų Bažnyčiai, ir Šventajam Raštui. Jis nuo seno yra Šventojo Rašto mylėtojas ir propaguotojas. Naujasis Testamentas, verstas kun. Č. Kavaliausko, daugiausia jo redaguotas. Ir dabar leidžiamą ekumeninę Bibliją kun. V. Aliulis ?dėmiai skaitė ir pareiškė daug naudingų pastabų. Dabartinis mūsų prezidentas, Senojo Testamento vertėjas prof. kun. Antanas Rubšys irgi yra tikras Šventojo Rašto žmogus. Na, o kalbant apie ekumeninės Biblijos leidimą, reikia pasakyti, kad tai nelengvas darbas, sudėtingesnis už solidžiausių enciklopedijų leidybą. Šventraštis jau suredaguotas, ir tikimės, jog gegužės mėnesį rankraštis jau bus parengtas spaudai. Kur jis bus spausdinamas, nuspręs Jungtinės Biblijos draugijos, nes jos finansuoja šį sumanymą. Mes norėtume spausdinti Suomijoje. Tikimės, kad užteks pinigų – turint omenyje visas aukas – tiražą padidinti iki 25000 egz. Lietuvai tokio tiražo iš pradžių turėtų pakakti, juolab kad pastaruoju metu buvo išplatinta keletas įvairių Šventojo Rašto vertimų, o katalikai rengia savąjį leidimą su platesniais komentarais. Žodžiu, kuriam laikui Dievo žodžio alkis bus numalšintas.

Dėkojame už pokalbį.