Vidurio Europos Caritas konferencija
 

Kovo 10 – 11 d. Lenkijoje, Krokuvoje, vyko Vidurio Europos Caritas organizacijų vadovų susitikimas. Savo kraštų Caritas šiame susitikime atstovavo p. Zdena Kralova, lenkai kunigai Wojciech Lazewski ir Hubert Matusiewicz, slovakas p. Juraj Barat, rumunas kun. Janosz Szasz, vengras kun. Miklos Frank ir Lietuvos Caritas nariai – generalinis direktorius kun. Robertas Grigas ir reikalų vedėja p. Janina Kukauskienė bei kiti svečiai, iš viso apie 15 delegatų. Konferencijoje taip pat dalyvavo Europos Caritas generalinis sekretorius p. Hermann Icking.

Konferencijoje diskutuota glaudesnio nacionalinių Caritas struktūrų bendradarbiavimo šiame regione, Caritas vietos bei vaidmens Bažnyčioje, valstybės institucijų ir Caritas galimybių bendrai vykdyti socialinius projektus ir kitais klausimais. Lietuviams buvo malonu išgirsti p. H. Icking žodžius apie "naujus dalykus" Europos Caritas plėtroje – gausų Vidurio ir Rytų Caritas įsitraukimą į šią Europos konfederaciją, naujųjų narių kiekybinį ir kokybinį augimą, jų naujas įžvalgas bei impulsus, audringą atsinaujinimą, apie kurį bus kalbama spalio 4 – 11 d. Kaune vyksiančioje Europos Caritas konferencijoje. Ypač gyvai dalytasi Bažnyčiai priimtinos orientacijos socialinio mokymo centrų, rengiančių kvalifikuotus Caritas darbuotojus, steigimo bei darbo patirtimi. Vieningai sutarta dėl tokio pobūdžio projektų svarbos Caritas veiklos ateičiai. Iki šiol panašaus profilio mokymo įstaigos mūsų regione veikia tik Lenkijoje, Čekijoje, keliose aukštosiose Budapešto mokyklose ir Kaune, Vytauto Didžiojo universitete. Tai Lietuvos Caritas ir ypač ses. Albinos Pajarskaitės didelių pastangų dėka 1993 m. įkurtas Socialinės rūpybos studijų centras (SRSC). Su SRSC kūrimosi istorija, dabartimi, privalumais ir problemomis konferencijos dalyvius supažindino šio centro absolventė, Lietuvos Caritas reikalų vedėja Janina Kukauskienė. Aptartos giminingų mokymo centrų tarpusavio bendradarbiavimo perspektyvos. Rudenį Lietuvoje vyksiančioje Europos Caritas konferencijoje, kurioje tikimasi sulaukti iki 120 delegatų iš 40 šalių, bus renkamas ir tvirtinamas naujas Europos Caritas prezidentas ir Nuolatinė komisija. Kadangi dvi kadencijas prezidentu buvęs Švedijos vyskupas William Kenney pagal Caritas statutą trečią kartą negali būti renkamas į šias pareigas, Krokuvoje gana ilgai svarstyta būsimojo prezidento kandidatūra. Tiek EC generalinio sekretoriaus, tiek susitikimo dalyvių nuomone, naujasis prezidentas galėtų būti iš Vidurio ar Rytų Europos. Tarp kitų bendrų rūpesčių konferencijos dalyviai pabrėžė kai kurių kunigų abejingumą Caritas darbui, būtinybę daryti stipresnę įtaką valstybės leidžiamiems įstatymams, susijusiems su labdara bei socialine pagalba, didėjančią migrantų problemą.

Krokuvoje konferencijos dalyviai lankėsi bonifratrų vienuolijos globojamoje ligoninėje ir šeimoje smurtą patiriančių moterų laikinosios globos namuose Nova Hutoje. Jaukiuose, tvarkinguose dviejų aukštų globos namuose gali rasti prieglobstį iki 40 moterų. Dažniausiai tai moterys, priverstos palikti savo pastogę dėl girtaujančių ir jas terorizuojančių vyrų. Motinos priimamos su vaikais. Čia joms suteikiamas ne tik būstas, bet ir visokeriopa kunigų, pedagogų, psichologų, socialinių darbuotojų pagalba. Su EC generaliniu sekretoriumi lietuviai aptarė techninius ir programinius rudenį Kaune vyksiančios konferencijos reikalus.

Kadangi antroji Krokuvos susitikimo diena buvo kovo 11-oji, Lietuvos delegacija priminė kolegoms iš Vidurio Europos šios dienos reikšmę Lietuvai, padėkojo už solidarumą ilgame kelyje į laisvę ir įteikė dalyviams po menišką išeivijoje pagamintą šv. Kazimiero medalioną.

Per šv. Mišias paskutinę konferencijos dieną Vengrijos Caritas direktorius kun. M. Frank, komentuodamas tos dienos Evangelijos mintį apie į kryžiaus mirtį einantį Kristų, sakė: "Jeigu tikrai eisime Jėzaus nurodytu keliu – nesavanaudiškai mylėdami tarnausime kitiems, – kaip ir jis prieisime kryžių. Turime būti tam pasirengę ir priimti tai taip, kaip priėmė Jėzus".

-rg-