Vilniaus arkivyskupijos jaunųjų kunigų nuolatinio ugdymo kursai
 

Kovo 16 d. Trinapolio rekolekcijų namuose vyko Vilniaus arkivyskupijos jaunųjų kunigų nuolatinio ugdymo kursai, kuriems vadovavo Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas tėvas Antanas Saulaitis SJ. Nagrinėtos dvi temos: "Kunigo tarnystė šiandieninėje visuomenėje" ir "Šventosios Dvasios veikimas mūsų asmeniniame ir Bažnyčios gyvenime". Kartu su vyskupu J. Boruta SJ aptarta galima 2000 metų jubiliejaus programa. Pažymėjus, kad jubiliejaus iškilmėms netinka Kūčių ir Kalėdų laikas, prieita prie nuomonės, jog 2000 metų ribą galima būtų pasitikti 1999 metų gruodžio 31 dieną, vakare skiriant valandą Švč. Sakramento adoravimui visose Lietuvos bažnyčiose, o parapijose ir vyskupų centruose jubiliejų minėti 2000 m. vasarą. Pritarta siūlymui prašyti vyskupų jubiliejinių metų proga aplankyti visas, kad ir mažiausias, parapijas. Parapijų kunigai savo ruožtu turėtų aplankyti visus savo parapijiečius, pasikalbėti su jais tikėjimo klausimais, padovanoti kokį jubiliejui skirtą leidinį. Numatoma atskiru leidiniu išleisti sutrauktą Katalikų Bažnyčios Katekizmą, kurio leidybą žada paremti "Kirche in Not" fondas. Pasak dalyvių, aplankydami kiekvieną parapijos bendruomenę ir atskirą katalikišką šeimą, šį jubiliejų pasitiktume panašiai kaip kiti Vakarų kraštų katalikai didžiuosiuose miestuose.

-Vn-