Kauno vidurinių mokyklų direktoriai susitiko su Kauno arkivyskupijos ganytojais
 

Kovo 18 d. Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje Kauno mokyklų direktoriai susitiko su Kauno arkivyskupu S. Tamkevičiumi bei jo pagalbininku vyskupu R. Norvila. Susitikimą pradėjęs vysk. R. Norvila pabrėžė, jog atėjo laikas plėsti Bažnyčios ir mokyklų bendradarbiavimą.

Dr. Arvydas Žygas, skaitęs pranešimą tema "Laisvė ir atsakomybė", supažindino su įvairių filosofinių krypčių laisvės samprata, siūlė susirinkusiems atidžiau pažvelgti į laisvės ir atsakomybės problemas, kurios neretai riboja mūsų laisvę bei galimybę suvokti, kas teisinga ir morališkai priimtina. Anot prelegento, būti geresniems įmanoma pripažįstant laisvės ir žmogiškojo teologinio matmens, kurio šaltinis yra Dievas, buvimą. Tai ypač svarbu šiandien, kai mūsų tauta tapo laisva neturėdama aiškios sampratos, kokia yra jos misija. Kiek žmogus yra laisvas įgyvendinti tai, ką jis suvokia, kaip Bažnyčia, parapijos, jaunimo organizacijos, mokyklos galėtų sutelkti jėgas gerosioms jaunimo savybėms ugdyti? – šiuos ir panašius klausimus iškėlęs pranešėjas ragino pedagogus pareikšti savo nuomonę.

Po paskaitos šia tema diskutuota mažesnėmis grupelėmis, pokalbiui labiau krypstant į praktinius dalykus. Pasak švietimo darbuotojų, religinis ir tautinis pradas stipriausiai ugdomas pozityvia veikla ir asmeniniu pavyzdžiu liudijant tikrąsias vertybes. Arkivyskupui S. Tamkevičiui kėlė susirūpinimą klausimas, kaip jaunus žmonės išmokyti atsakingai naudotis laisve. "Ar galime jiems pasiūlyti ką nors pozityvaus?" – klausė susirinkusiųjų ganytojas.

Dauguma susitikimo dalyvių išreiškė nepasitenkinimą žiniasklaida, kuri skleidžia nihilizmą ir agresiją. Visi sutiko su tuo, kad reikėtų patiems daugiau rašyti apie tikrąsias vertybes. Akcentuota, jog ne tiek svarbu jaunimui ką nors drausti, kiek išugdyti teisingas gyvenimo nuostatas. Arkivyskupas S. Tamkevičius kvietė pedagogus dažniau apsilankyti kurijoje, pateikti savo pasiūlymus, pasidalyti mintimis. Čia laukiami ir kitokių pažiūrų žmonės, nes Bažnyčia gerbia kiekvieno įsitikinimus ir niekuomet nesikėsina į žmogaus laisvę.

-jž, jp-