Šiaulių vyskupijoje lankėsi apaštališkasis nuncijus arkivyskupas E. J. Ender
 

Kovo 22 d. Šiauliuose lankėsi Šventojo Sosto apaštališkasis nuncijus dr. Erwin Josef Ender, kuris Šv. Petro ir Povilo katedroje vadovavo šv. Mišių aukai ir pasakė pamokslą.

Vyskupas E. Bartulis, pristatydamas nuncijui Šiaulių vyskupiją, pažymėjo, jog jai priklauso 63 parapijos, kurias aptarnauja 61 kunigas. Kunigystei rengiasi 12 seminaristų ir vienas diakonas, veikia keletas vyrų ir moterų vienuolijų, Caritas organizacija, Katechetikos centras, kuriamas Šeimos centras. Deja, dėl sovietmečio įtakos trūksta kunigų, palankią dirvą čia randa netradiciniai tikėjimai. Ganytojas išreiškė viltį, kad, padedamas Švč. Mergelės Marijos, sėkmingai vykdys vyskupo tarnybą.

Per pamokslą apaštališkasis nuncijus pabrėžė, kad popiežius Jonas Paulius II labai artimas Lietuvai. "Naujoji vyskupija, – kalbėjo nuncijus, – Lietuvos širdis dvasine prasme, nes čia yra visame pasaulyje garsus Kryžių kalnas, liudijantis iškalbingą, tvirtą, drąsų tikėjimą. Linkiu, kad šis kalnas vis labiau darytųsi tiek vyskupijos, tiek visos Lietuvos atsinaujinimo centru". Apaštališkąjį nuncijų sveikino vienuolijų, Šiaulių katedros parapijos jaunimo atstovai, moksleiviai.

-na-