Jono Pauliaus II sveikinimas Lietuvos Prezidentui Valdui Adamkui

Apaštalinė nunciatūra Lietuvoje siunčia sveikinimus Prezidento protokolo skyriui ir turi garbės perduoti Jo Ekscelencijai Respublikos Prezidentui Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II sveikinimą:


Jo Ekscelencijai
Lietuvos Respublikos Prezidentui ponui Valdui Adamkui

Vilnius
 

Prasidėjus Jūsų garbingai Lietuvos Respublikos Prezidento misijai, siunčiu nuoširdžiausius linkėjimus ir meldžiu Viešpatį Dievą, kad globotų Jus šiose aukštose pareigose tarnaujant visos lietuvių tautos gėriui ir santarvei.
 

Jonas Paulius II


Apaštalinė nunciatūra naudodamasi proga reiškia didžiausią pagarbą Prezidento protokolo skyriui.
 

Vilnius, 1998 m. kovo 4 d.
Apaštalinė nunciatūra Lietuvoje