Mirė kun. prof. dr. Paulius Rabikauskas SJ (1920 – 1998)

Kovo 7 d., 20.15 val., Romoje mirė žymus istorikas, Vilniaus universiteto ir Krokuvos popiežiškosios teologijos akademijos garbės daktaras kun. prof. Paulius Rabikauskas SJ.

Prof. P. Rabikauskas gimė 1920 m. rugpjūčio 16 d. Gudžiūnų miestelyje, Kėdainių apskrityje, 1933 m. įstojo į Jėzuitų gimnaziją Kaune, o po penkerių metų – ir į Jėzaus draugiją. 1940 – 1944 m. Pagryžuvyje klausė jėzuitams klierikams dėstomo filosofijos kurso. 1940 metų rudenį pasitraukęs į Vokietiją Pullacho kolegijoje (netoli Miuncheno) tęsė filosofijos ir teologijos studijas. 1948 m. liepos 25 d. buvo įšventintas kunigu, o 1949 m. baigęs teologijos studijas, gavo teologijos licenciato laipsnį. 1951 – 1953 m. Romoje studijavo Popiežiškajame Grigaliaus universitete Bažnyčios istoriją. Vėliau Miunchene ir Paryžiuje studijavo pagalbinius istorijos mokslus, o 1955 m. jam buvo suteiktas Bažnyčios istorijos daktaro laipsnis. Nuo 1955 m. dirbo Grigaliaus universitete. Bažnyčios istorijos fakultete dėstė lotyniškąją paleografiją, popiežių diplomatiką. 1970 – 1973 m. ir 1985–1991 m. buvo šio fakulteto dekanas, o 1975–1976 m. – universiteto vicerektorius.

1992 m. kun. Paulių Rabikauską SJ Šventasis Tėvas paskyrė Šventųjų skelbimo kongregacijos konsultoriumi. Profesoriaus veikla buvo neatskiriama nuo Lietuvių katalikų mokslo akademijos. 1962 –1965 m. išrenkamas LKMA moksliniu sekretoriumi, nuo 1965 m. buvo LKMA Romoje įkurtos Istorijos mokslų sekcijos pirmininkas. 1976 m. P. Rabikauskas paskiriamas Popiežiškojo Grigaliaus universiteto Bažnyčios istorijos fakulteto leidžiamo kasmetinio žurnalo "Archivum Historiae Pontificiae" redaktoriumi. Parašė knygų ir straipsnių apie Lietuvos krikštą, šv. Kazimierą, jėzuitų veiklą Lietuvoje, popiežių dokumentų istoriją. Už nuopelnus mokslui LKMA 1961 m. suteikė jam akademiko vardą. Popiežiškoji teologijos akademija Krokuvoje, įvertindama kun. P. Rabikausko SJ Bažnyčios istorijos tyrinėjimus, 1991 m. suteikė jam Bažnyčios istorijos garbės daktaro laipsnį. 1994 m. garbės daktaro vardą kun. P. Rabikauskui SJ suteikė ir Vilniaus universitetas.

Prof. Paulius Rabikauskas palaidotas kovo 10 dieną Romoje, Campo Verano kapinėse. Gedulingos šv. Mišios buvo aukojamos Romos šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje.