Mirė kunigas Petras Krasauskas (1935 – 1998)

Vasario 13 dieną, sulaukęs 62 metų amžiaus, mirė Troškūnų Švč. Trejybės parapijos altaristas kunigas Petras Krasauskas. Kun. P. Krasauskas gimė 1935 m. rugpj?čio 13 d. Pasvaliečių kaime, Smilgių parapijoje, Biržų apskrityje. 1954 metais baigė Pabiržės vidurinę mokyklą ir, atlikęs karinę tarnybą, 1958 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1963 metų balandžio 10 dieną vyskupas Petras Maželis Kauno arkikatedroje bazilikoje suteikė jam kunigystės šventimus. Jau paskutiniais studijų metais ėmė reikštis pirmieji dvasinės ligos, kuri negalios ženklu pažymėjo visą tolesnį kunigo Petro gyvenimą, požymiai. Tuoj po studijų kun. Petras Krasauskas paskiriamas Linkuvos vikaru, 1965 m. vyksta vikarauti į Biržus; l966 m. paskirtas Skrebotiškio klebonu, 1970 m. – vikaru Alantoje, 1977 m. – Gelažių parapijos administratoriumi; nuo 1978 m. iki mirties – altaristas Troškūnuose.

Kunigas Petras Krasauskas palaidotas Troškūnų bažnyčios šventoriuje vasario 17 dieną. Šv. Mišioms ir laidotuvių apeigoms vadovavo Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas, pamokslą pasakė kunigo P. Krasausko kurso draugas, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas kun. Viktoras Brusokas, prie kapo kalbėjo Anykščių dekanas kunigas Vladas Rabašauskas. Laidotuvėse dalyvavo 36 kunigai.