Vyskupų Konferencijos posėdis

Vasario 23 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje įvykusiame Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdyje dalyvavo kardinolas V. Sladkevičius, arkivyskupai A. J. Bačkis ir S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Matulaitis, J. Preikšas, A. Vaičius, J. Žemaitis, V. Michelevičius, R. Norvila, J. Tunaitis, generalinis sekretorius vysk. J. Boruta ir generalinio sekretoriaus padėjėjas kun. R. Makrickas.

Vyskupai apsvarstė ir aprobavo ganytojų laišką apie gyvybę. Šis laiškas bus skaitomas Lietuvos bažnyčiose antrąjį gavėnios sekmadienį per šv. Mišias.

Posėdyje taip pat buvo svarstomas Gyvybės dienos paminėjimo klausimas. Įvertinant temos, kuriai skirta ši diena, svarbą ir aktualumą, nutarta Gyvybės dieną Lietuvoje švęsti paskutinį balandžio sekmadienį.

Vyskupai priėmė ir pateikia patvirtinti į Vatikaną naują Sutvirtinimo sakramento formulę lietuvių kalba, kurią ketinama vartoti naujajame Sutvirtinimo apeigyne.

Lietuvos Vyskupų Konferencija svarstė klausimą dėl Bažnyčios turto pardavimo nuostatų. Pagal Katalikų Bažnyčios Teisyną kiekvieno krašto vyskupų konferencija privalo nustatyti leistiną ribą, galiojančią bažnytinio turto pardavimo atvejais, kurią viršyti būtinas raštiškas Šventojo Sosto sutikimas. Savo siūlymą Lietuvos vyskupai pateiks Šventajam Sostui patvirtinti.

Vyskupai apsvarstė karo, kalėjimo ir policijos kapelionų statuso klausimą ir savo išvadas nutarė pateikti Krašto apsaugos, Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijoms.

Posėdyje mons. J. Šarauskas, Amerikos Katalikų Vyskupų konferencijos Pagalbos Katalikų Bažnyčiai Centrinėje ir Rytų Europoje Tarnybos vykdomasis direktorius pristatė vyskupams tolesnės pagalbos Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje principus.

Vyskupai nutarė paraginti kunigus atkreipti dėmesį į parapijose bei bažnyčiose dirbančių pasauliečių – vargonininkų, zakristijonų ir kito aptarnaujančio personalo – socialines garantijas ir sudaryti su jais darbo sutartis.

Kitą LVK posėdį numatyta surengti 1998 m. gegužės 4 – 6 dienomis Vilniuje.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas