Kunigas dr. L. P. Zaremba SJ šventė auksinį kunigystės jubiliejų

Vasario 21 d. Kauno Tarpdiecezinės kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. teol. dr. Leonas Povilas Zaremba SJ šventė savo kunigystės 50-ųjų metų jubiliejų ir šia proga Kauno šv. Pranciškaus Ksavero jėzuitų bažnyčioje koncelebravo šv. Mišias. Iškilmėje dalyvavo kun. V. S. Vaičiūnas OFS, kun. L. Jagminas SJ, kun. G. Vitkus SJ, kun. V. Sadauskas SJ ir kun. J. Juraitis.

Kun. L. P. Zaremba SJ, baigęs Panevėžio 2-ąją berniukų gimnaziją, mokėsi Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Po kunigystės šventimų dirbo pastoracinį darbą ir studijavo Čilėje, kur įstojo į Jėzaus Draugiją. Kunigui teko dirbti Šiaurės ir Pietų Amerikoje.

Per pamokslą kun. J. Juraitis pabrėžė būtinybę dėkoti Dievui už jo skleidžiamą viltingą šviesą, kuri yra kiekvieno žmogaus, mokančio susieti žmogaus didybę, tikėjimą, kančią ir pasitikėjimą Dievo garbei, kelrodė žvaigždė. Kun. L. P. Zarembą SJ nuoširdžiai sveikino VDU Teologijos fakulteto dekanas kun. dr. V. S. Vaičiūnas OFS, Kauno jėzuitų mokyklos moksleiviai ir jų tėvai. Jubiliatas dėkojo Viešpačiui ir žmonėms už išsipildžiusią viltį – 50 metų kunigystės šv. Mišias aukoti Lietuvoje.

-jp-
 

Paminėtos kunigo Česlovo Kavaliausko mirties metinės

Vasario 24 d. Kaišiadorių katedroje paminėtos kunigo Česlovo Kavaliausko (1923 – 1997) mirties metinės. Šia proga trisdešimt šios ir kitų vyskupijų kunigų, vadovaujami vyskupo J. Matulaičio, koncelebravo šv. Mišias. Prieš šv. Mišių auką vyskupas priminė iškilią kunigo Česlovo Kavaliausko asmenybę ir pakvietė pasiklausyti magnetofoninio įrašo, kuriame skambėjo prieš trejetą metų šioje katedroje sakyti kunigo žodžiai, paskatinę ne vieną kaišiadorietį gilintis į Išganymo paslaptį, išgyventi tikrąsias Velykas. Anot vyskupo, paskutinieji kun. Česlovo Kavaliausko gyvenimo metai Kaišiadoryse buvo tikra Dievo dovana šios vyskupijos tikybos mokytojams, kuriems jis skaitęs paskaitas. Tūkstančiai Lietuvos radijo "Mažosios studijos" klausytojų laukdavo originalių kunigo minčių programose "Dievo žodis – kasdieniniai skaitymai", "Kultūra ir religija".

Per pamokslą kun. Ričardas Mikutavičius apžvelgė kunigo, kūrėjo, teologo nueitą gyvenimo kelią, akcentavo jo dvasios spindėjimą, savitumą.

Pasak "Mažosios studijos" vadovo kunigo Juliaus Sasnausko, šį žmogų mylime ne vien todėl, kad jis mums paliko daugybę vertingų teologinių darbų ir straipsnių, bet ir už jo paprastą, nuoširdų tarnavimą Dievo tautai, "neprisirišant nei prie turto, nei prie vietos, nei prie savo luomo". Net neįkainojama biblioteka, kunigui kraustantis iš vienos vietos į kitą, pamažu tuštėjo, nes Česlovas išdalydavo knygas žmonėms. "Mes galime ne melstis už jį, bet prašyti jo užtarimo", – sakė kun. J. Sasnauskas. Kunigo Č. Kavaliausko mirties metinių minėjimas buvo tęsiamas kurijos rūmuose.

-ež-
 

Vilniaus seminarijos auklėtinių piligriminė kelionė į Romą

Vasario 1 – 14 d. Vilniaus kunigų seminarijos rektorius, seminarijos penktojo kurso studentai, seselės ir keletas Vilniaus arkivyskupijos kunigų buvo išvykę į piligriminę pažintinę kelionę po Italiją. Šią išvyką organizavo seminarijos rektorius kun. H. F. Fischer, vadovaudamasis arkivyskupo A. J. Bačkio mintimi, jog kiekvienam būsimajam kunigui vertėtų pamatyti Romą ir Vatikaną – Bažnyčios, kuriai jis rengiasi tarnauti, širdį. Kelionės dalyviai, be kitų architektūrinių ir istorinių vietų, aplankė visas keturias patriarchalines bazilikas, ypač daug dėmesio skirdami Šv. Petro bazilikai, šv. Pranciškaus Asyžiečio, šv. Kotrynos Sienietės, šv. Antano, šv. Ignaco ir daugelio kitų šventųjų palaikus, kartu su arkivyskupu A. J. Bačkiu dalyvavo kas mėnesį vykstančiose Romos lietuvių bendruomenės šv. Mišiose lietuvių koplyčioje. Svarbiausias šios kelionės įvykis buvo šv. Mišios su Šventuoju Tėvu jo asmeninėje koplyčioje ir po to trumpas susitikimas su juo.

-žv-
 

Projekto "Vilties tiltas" vykdytojų seminaras Birštone

Vasario 13 – 15 d. Birštone vyko projekto "Vilties tiltas" vykdytojų seminaras, kuriame dalyvavo Berlyno In Via Center vadovė Ursula Grzibek ir 30 Kaišiadorių vyskupijos moterų savanorių, organizuojančių darbo grupes ir jau dirbančių įvairiose parapijose. Seminarą konferencija "Šventosios Dvasios metai – atsinaujinimo, naujų įsipareigojimų metai" prad?jęs kun. J. Kaminskas pabrėžė būtinybę dvasiškai tobulėti, nuolatos ieškoti gyvenimo prasmės. Tris dienas seminaro dalyviai dalijosi Berlyne sukaupta patirtimi, meldėsi, aptarinėjo tolesnio darbo perspektyvas.

Projektą pradėta įgyvendinti 1997 metais. Per pirmuosius bendro darbo su vokiečių organizacija In Via Center metus buvo numatytos bei aptartos projekto koncepcijos, surasti rėmėjai, sudarytos darbo grupės bei pradėta mokyti bendradarbius. Jau du kartus Kaišiadorių vyskupijos moterų grupės viešėjo Berlyne, In Via Center būstinėje, kur 10 – 12 dienų klausėsi socialinio darbo metodikos paskaitų, lankėsi įvairiose organizacijose, socialinės bei psichologinės pagalbos centruose, jaunimo būstinėse, mokyklose. Grįžusios iš Vokietijos, naują patirtį bei įgytas žinias jos perteikė lietuviams. Vasario 16 –17 d. viešnia iš Berlyno Ursula Grzibek aplankė Paparčių bei Elektrėnų parapijas, su vyskupu Juozapu Matulaičiu aptarė ateities darbus.

-bg-
 

Ragainėje atidengta memorialinė lenta M. Mažvydui pagerbti

Vasario 19 d. Kaliningrado srities Ragainės (Niemano) miestelyje ant buvusios evangelikų reformatų bažnyčios (dabar joje vyksta katalikų ir ortodoksų pamaldos) sienos iškilmingai atidengta memorialinė lenta pirmosios lietuviškos knygos autoriui Martynui Mažvydui pagerbti. Šią lentą, žyminčią spėjamą M. Mažvydo amžino poilsio vietą, pašventino vietos katalikų kunigas Andrius Eidintas. Nuo 1996 metų įvairiose Kaliningrado srities parapijose dirbantis kun. A. Eidintas pasidžiaugė, kad Karaliaučiuje tikinčiųjų (lietuvių ir kitataučių) yra apie 7 tūkst. Į sekmadienio šv. Mišias, pavyzdžiui, Tilžėje susirenka apie 80, Gastose ir Ragainėje – apie 40 žmonių. Anot klebono A. Eidinto, sielovadinio darbo specifika, be abejo, labai skiriasi nuo Lietuvos. Žmonės čia abejingesni tiek tikėjimo, tiek ir tautiškumo prasme. A. Eidintas minėjo iki jo čia klebonavusį kun. Anuprą Gauronską, kuris per 9 metus įsteigė 17 parapijų. Kunigo darbas čia yra misijinio pobūdžio: į tolimiausius kaimus vykstama evangelizuoti žmonių, taip plečiama katalikų bendruomenė. Paklaustas apie perspektyvą grįžti į Lietuvą, kunigas A. Eidintas atsakė: "Man šitas kraštas pasidarė mielas, čia aš jaučiuosi savo vėžėse, jaučiuosi reikalingas, bet viskas Dievo valioje".

-am- Ateitininkų šventė Kaišiadoryse

Vasario 21 d. Kaišiadorių sielovados centre Teofilio Matulionio ateitininkų kuopa paminėjo vienerių metų sukaktį. Į šią šventę atvyko jaunimo grupė iš Paparčių, A. Paduviečio kuopos ateitininkai iš Birštono, jaunimo grupė iš Jiezno, jaunieji maltiečiai iš Žiežmarių bei tos pačios parapijos jaunimo choras.

Iškilmės prasidėjo katedroje šv. Mišiomis, kurias aukojo vyskupijos jaunimo dvasios tėvas kun. A. Jurevičius. Po šv. Mišių šventės dalyviai buvo pakviesti į katedros kriptą, kur meldėsi prie arkivyskupo T. Matulionio karsto. Sielovados centre T. Matulionio kuopos vadovas N. Ramanauskas apžvelgė per metus atliktus darbus. Tai neįgaliųjų vaikų lankymas, Motinos dienos šventė ligoninėje, vaidinimas "Paskutinės kūrinijos dienos", kalėdinė loterija vaikams, kuopos laikraštėlio leidimas. Paruošta kuopos emblema, meniški vokai, užsakyti marškinėliai su kuopos emblema. Šeštadienio vakarais per šv. Mišias ateitininkai renkasi į katedrą giedoti.

Svečiai iš Ateitininkų federacijos papasakojo apie federacijos veiklą, kvietė rašyti temas ir dalyvauti ateitininkų akademijose. Šventės metu jaunimas žaidė žaidimus, dainavo, vaišinosi, o išsiskirdami sakė, kad šis susitikimas – tai tik naujų darbų, idėjų ir užmojų pradžia.

-mp-
 

Krikščioniško jaunimo teatro šventė

Vasario 21 d. Visų Šventųjų parapijos namuose Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo centras surengė krikščioniško jaunimo teatro šventę, kurioje, be katalikų, dalyvavo stačiatikiai, liuteronai, reformatai, baptistai ir Tikėjimo žodžio bendruomenės teatro grupė, kuri, beje, buvo aktyviausia. Anot šios šventės iniciatorės Rasos Pakarnaitės, kitų krikščioniškų bendruomenių nedalyvavimo priežastis galėjusi būti nepakankamas pasirengimo lygis arba tiesiog teatro grupės bendruomenėje nebuvimas. Į krikščioniško teatro festivalį atvyko apie 150 vaikų ir jaunuolių iš įvairių Vilniaus arkivyskupijos katalikiškų parapijų ir kitų bendruomenių. Jaunimo centro darbuotoja Rasa Pakarnaitė sakė, jog festivalio tikslas – evangelizacija bei ekumenizmas. Ji džiaugėsi galimybe atsiskleisti vaikų kūrybiškumui, išeiti į viešumą, neapsiriboti vien savo bendruomene. Panašų renginį artimiausiu metu numatoma organizuoti Klaipėdoje ir Kaune. O rugpjūčio mėnesį turėtų įvykti krikščioniškojo teatro festivalis.

-jk-


Keliais žodžiais

Kėdainiai. Vasario 7 – 8 d. Kėdainių šv. Jurgio parapijos jaunimo grupė pakvietė Kėdainių dekanato jaunimą į seminarą "Kelyje su jaunimu". Seminare dalyvavo Kėdainių dekanas S. Bitkauskas. Buvo dirbama liturgijos, meno, sporto būreliuose, vyko krepšinio varžybos. Vasario 8 d. užsiėmimus jaunimui organizavo Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro referentai.

-jp-

Širvintos. LKDP Širvintų skyrius paminėjo iš šios parapijos kilusio vyskupo Juozapo Kuktos 125 metų gimimo sukaktį. Šia proga vasario 8 d. Širvintų parapijos klebonas kun. J. Dabravolskas aukojo šv. Mišias. Gausiai susirinkusiems parapijiečiams LKDP skyriaus pirmininkas V. Alekna priminė Lietuvos vyskupijų istoriją ir vyskupo Juozapo Kuktos darbus.

Kaišiadorys. Vasario 12 d. vysk. J. Matulaitis čia pašventino "Vilties" bendrijos Kaišiadorių skyriaus įsteigtą paramos šeimai centrą. Steigiant šį centrą kaišiadoriečiams daug padėjo Vokietijos Drenštainfurto miesto Kolpingo šeimos nariai. Centro atidarymo iškilmėse dalyvavęs šios Kolpingo šeimos atstovas Otto Jungen patikino, kad ir kiti Vokietijos miestų kolpingiečiai parems kaišiadoriečių projektą, kuriuo norima padėti negalios ištiktiems vaikams integruotis į bendraamžių bei visuomenės aplinką.

-ež-

Šiauliai. Vasario 12 d. Šiaulių katalikiškoje pagrindinėje mokykloje buvo paminėtos Lietuvos valstybės nepriklausomybės paskelbimo 80-osios metinės. Minėjime dalyvavo LPKT bendrijos Šiaulių skyriaus pirmininkas Juozas Mocius-Šviedrys, kunigas Tomas Reinys, mokytojai, moksleiviai. Mokykloje buvo aukojamos šv. Mišios už Lietuvą, melstasi už tautiečių ištikimybę Dievui, jaunimo dorą ir skaistybę.

-na-

Panevėžys. Vasario 13 d. Panevėžio Kazimiero Paltaroko katalikiškos vidurinės mokyklos bendruomenė minėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 80 -metį. Jaunieji kraštotyrininkai bibliotekoje parengė šiai datai skirtą ekspoziciją, septintokas Tomas Šaduikis skaitė pranešimą apie Lietuvos nepriklausomybę. Šventėje dalyvavo Panevėžio vyskupas J. Preikšas, miesto vicemeras, "Aukštaitijos" radijo katalikiškos laidos vedėja A. Saladūnaitė, kiti svečiai. Skambėjo liaudies dainos, maironiečių eilės.

-rs-

Žasliai. Vasario 14 d. Žasliuose buvo atstatytas kryžius nepriklausomybės kovų aukoms atminti. Po šv. Mišių, kurias Žaslių bažnyčioje aukojo vyskupas J. Matulaitis, procesija su vėliavomis pajudėjo prie atstatyto kryžiaus. Pašventinęs šį tautodailininko A. Šalkausko sukurtą kryžių, vyskupas linkėjo darbu, dora ir malda įprasminti Lietuvos didvyrių, atidavusių gyvybę už Tėvynės nepriklausomybę, auką.

-ež-

Kaunas. Vasario 15 d. Kauno Aukštosios Panemunės Caritas pirmininkės E. Marcelienės iniciatyva buvo paminėtas Lietuvos valstybės nepriklausomybės paskelbimo aštuoniasdešimtmetis. Minėjimas prasidėjo Aukštosios Panemunės Švč. M. Marijos bažnyčioje, kur šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė klebonas kan. P. Liutvinas. Po šv. Mišių įvykusiame šventiniame minėjime Aukštosios Panemunės Caritas salėje susirinkusius parapijiečius šios iškilmės proga sveikino Seimo narys, Lietuvos krikščionių demokratų partijos valdybos pirmininkas K. Kuzminskas, koncertavo Panemunės vaikų globos namų auklėtiniai ir Panemunėlio kaimo kapelos vadovas D. Adomavičius.

-jp-