Įšventinimai ir paskyrimai Vilkaviškio vyskupijoje

Diakonas Kęstutis Sprangauskas savo gimtinės Šlienavos bažnyčioje įšventintas kunigu ir paskirtas Kybartų parapijos vikaru.

Kun. Juozas Matulaitis atleistas iš Šunskų parapijos klebono pareigų ir paliktas Šunskų parapijos altaristu.

Kun. Edvardas Baniulis grįžo į Vilkaviškio vyskupiją ir paskirtas Šunskų parapijos klebonu bei Marijampolės griežtojo režimo pataisos darbų kolonijos kapelionu.

Garbės kanauninkas Antanas Žukauskas paskirtas Vilkaviškio dekanato vicedekanu.

Kun. Ignas Plioraitis paskirtas Vilkaviškio vyskupijos vysk. M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio kapelionu paliekant eiti visas iki šiol turėtas pareigas.

-Vk-
 

Įšventinimai ir paskyrimai Panevėžio vyskupijoje

Vasario 8 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyskupas Juozas Preikšas suteikė kunigystės šventimus diakonui Eimantui Novikui. Kadangi būsimas kunigas teologijos studijas baigė Erfurto kunigų seminarijoje, kunigystės šventimuose dalyvavo grupė svečių iš Vokietijos: Magdeburgo vyskupas Leo Nowak, finansiškai rėmęs E. Noviko studijas, Erfurto kunigų seminarijos rektorius ir 11 klierikų iš Erfurto, Drezdeno ir Hamburgo. Po šventimų svečiai 4 dienas viešėjo Lietuvoje: aplankė Kryžių kalną, Vilniaus kunigų seminariją, Vilniaus arkikatedrą baziliką, Aušros Vartus. Magdeburgo vyskupas Leo Nowak su grupele svečių taip pat apsilankė ir Kaišiadorių vyskupijoje.

Kun. Eimantas Novikas paskirtas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros vikaru.

Kun. Vaidas Speičys atleistas iš Rokiškio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Troškūnų, Raguvėlės bei Surdegio parapijų vikaru.

Kun. Egidijus Vijeikis atleistas iš Troškūnų, Raguvėlės bei Surdegio parapijų vikaro pareigų ir paskirtas Rokiškio parapijos vikaru.

-P-
 

Paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje

Kun. Juozas Kaminskas paskirtas Kruonio parapijos administratoriumi.

Kun. Antanas Jurgilas atleistas iš Kruonio parapijos klebono pareigų ir paskirtas Čiobiškio klebonu.

Kun. Rokas Puzonas atleistas nuo pareigos aptarnauti Čiobiškio parapiją.

- Kš -