Kaišiadorių vyskupas ragina kunigus rūpestingiau rengti tikinčiuosius sakramentams

Vasario 3 d. Kaišiadorių vyskupijos kurijoje buvo surengta tradicinė jaunųjų kunigų diena. Dvylika vyskupijos kunigų, pradėjusių pastoracinį darbą prieš penkerius ir daugiau metų, drauge su savo vyskupu J. Matulaičiu aptarė problemas bei pastoracinio darbo gaires rengiantis Didžiajam krikščionybės 2000 metų jubiliejui.

Šis susitikimas bei jaunų kunigų keliamos problemos paskatino vyskupą parašyti ir išsiuntinėti aplinkraštį "Paraginimas rūpestingiau ruošti tikinčiuosius sakramentams". Jame ganytojas akcentuoja: "Krikšto sakramentas yra mūsų krikščioniškosios būties pagrindas, todėl prieš teikiant šį sakramentą reikia rimtos katechezės kūdikį krikštyti besirengiantiems tėvams". Vyskupas taip pat primena, kad vadinamieji "geri kunigai", be jokio parengimo priimantys krikštyti kūdikius iš kitų parapijų, daro didelę žalą krikščionių bendruomenės formavimuisi. Tas pat pasakytina ir apie Santuokos sakramento teikimą. Ganytojas ragina kunigus laikytis Vyskupų Konferencijos dekreto dėl Santuokos sakramento teikimo ir nelaiminti santuokų be tinkamo parengimo. Kunigai neturėtų šio darbo palikti vien Šeimos centrams. Vizituojant parapijas bus griežtai tikrinama, kaip kunigai vykdo šį dekretą.

-ež-