Atsinaujinimo diena Kaune

Vasario 22 d. Kaune "Gyvųjų akmenų" bendruomenė vėl surengė Atsinaujinimo dieną, kurioje buvo nagrinėjama vienybės Bažnyčioje tema. Renginį pradėjęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kalbėdamas apie Bažnyčios vienybę, priminė netolimą praeitį, kai sovietinė valdžia stengėsi Katalikų Bažnyčią Lietuvoje skaldyti bei atskirti nuo Romos, pabrėžė vyskupų, kaip Jėzaus apaštalų, vaidmenį šiandieninėje Bažnyčioje, akcentavo doktrininę vienybę ir džiaugėsi, kad dabar Lietuvos Katalikų Bažnyčioje nėra skaldymosi pavyzdžių. "Esu tvirtai įsitikinęs, – sakė ganytojas,– kad tai yra Lietuvos vyskupų vienybės su Apaštalų Sostu bei ištikimybės Bažnyčios mokymui padarinys". Arkivyskupas užsiminė, jog kai kas laiko vyskupus esant per daug konservatyviais, nes jie laikosi Bažnyčios mokymo, arba per daug liberaliais, nes "leidžia charizminį ar Taize judėjimą". Ganytojas sakė: "Vyskupai negali pritarti tiems, kurie nori matyti Bažnyčią sustingusią savo formose ir teologinėse formuluotėse, ir dėl to sunkiai suprantamą XX a. vaikams. Tačiau vyskupai negali pritarti ir tiems, kurie bėga paskui kiekvieną naujovę, įžiūrėdami joje tikriausią išganymo kelią. <…> Vyskupams nuolatos reikia apginti Bažnyčioje sveikas naujoves, sveikus religinius judėjimus". Jis taip pat ragino sūniškai pasitikėti savo ganytojais vyskupais ir išlaikyti "tarpusavio vienybę, kurios prieš išsiskirdamas su pasauliu taip meldė Kristus". Baigdamas ganytojas dar kartą visiems priminė, jog visuotinės Bažnyčios vyskupai laimina charizminį judėjimą.

Antrai konferencijai apie "Kristaus kūno vienybės pagrindą – Šventosios Dvasios veikimą" vadovavo t. Astijus Kungys OFM. "Mes stovime ant uolos. Uola – tvirtas pagrindas, pragaro vartai jos nenugalės. <…> Ant šios uolos Jėzus stato savo Bažnyčią, kurios regimas pamatas yra apaštalas Petras. Kai Bažnyčia statoma ant šio pamato, tada galime kalbėti apie tai, kaip tie pamatai turėtų įaugti į uolą, kaip turėtų būti vykdoma ta statyba. Ačiū Jėzui ir ačiū Tėvui, kad jie atsiuntė Šventąją Dvasią, kuri stato Bažnyčią", – kalbėjo t. Astijus Kungys OFM. Jis taip pat ragino visus susirinkusius gerai pasitikrinti, kokias dovanas jiems yra suteikęs Dievas, naudoti jas Bažnyčios ir mūsų visų labui.

Po pietų renginio dalyviai susiskirstė į darbo grupes. Atsinaujinimo dieną vainikavo šv. Mišios, kurias aukojo ir homiliją sakė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Po Mišių vyko užtarimo maldos.

-gj-