Vyskupų diena Kauno kunigų seminarijoje

Vasario 19 dieną Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje lankėsi ordinarai vyskupijų, kurių klierikai čia studijuoja. Į pasitarimą susirinko Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius, Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis MIC, Panevėžio vyskupas J. Preikšas. Be jų, posėdyje dalyvavo seminarijos rektorius vysk. R. Norvila, vysk. V. Michelevičius, dekanas doc. dr. V. S. Vaičiūnas, vicerektorius kun. R. Kaunietis, parengiamojo kurso vadovas kun. A. Žukauskas ir vyskupijų paskirti kunigai ugdytojai. Buvo aptartos ateinančių mokslo metų ugdytojų kandidatūros, pagrindinis dėmesys skirtas šeštųjų studijų metų programai. Nutarta, kad šeštaisiais studijų metais klierikai gyvens parapijose ir kartą per savaitę atvyks į seminariją klausyti paskaitų. Vyskupai aplankė propedeutinį seminarijos kursą, buvo supažindinti su jo studijų programa. Anot rektoriaus vyskupo R. Norvilos, vyskupijų ganytojai palankiai vertino propedeutinio kurso darbą. Seminarijos bažnyčioje vyskupai koncelebravo šv. Mišias, kuriose dalyvavo klierikai ir seminarijos darbuotojai. Bendrų pietų metu grupė klierikų, suvaidinusi humoristinį etiudą, pakvietė visus į tradicija tapusį užgavėnių "Skersvėjį".

-kl-