Vilniaus arkivyskupo A. J. Bačkio apsilankymas Romoje

Vasario 4 – 14 d. Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis lankėsi Vatikane, kur dalyvavo neeiliniame trečiajame Tarybos, rengiančios Antrąjį Europos vyskupų sinodą, posėdyje. Sinodą numatoma sušaukti 1999 m. Tarybą sudaro 15 popiežiaus paskirtų narių, atstovaujančių Europos vyskupų konferencijoms. Sinodo tema – "Kristus, gyvenantis savo Bažnyčioje, – vilties šaltinis Europai".

Pirmąjį Europos sinodą tema "Liudyti Kristų, kuris mus išvadavo" popiežius Jonas Paulius II buvo sušaukęs 1991 metais. Tada Rytų, Vidurio ir Vakarų Europos vyskupai susitiko pirmą kartą po komunizmo žlugimo. Jau yra įvykę Afrikos bei Šiaurės ir Pietų Amerikos Sinodai. Netrukus turėtų susirinkti Azijos ir Okeanijos vyskupai. Tai savotiška 2000 metų krikščionybės jubiliejui besirengiančių Bažnyčių sąžinės sąskaita. 2000 metais, matyt, bus surengtas dešimtasis visuotinis pasaulio vyskupų susirinkimas, kuriame bus nagrinėjama vyskupų tarnyba bei misija. Ankstesniuose visuotiniuose sinoduose vyskupai aptarinėjo pasauliečių pašaukimą bei misiją Bažnyčioje ir pasaulyje (1987), kunigų ugdymo dabartinėmis sąlygomis klausimus (1990), pašvęstąjį gyvenimą (1994). Šių sinodų darbo vaisiai atsispindi popiežiaus apaštališkuose paraginimuose "Christifideles laici", "Pastores dabo vobis" ir "Vita consecrata", kurie išversti ir į lietuvių kalbą.

Vasario 7 d. Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis kartu su tėvu V. Aliuliu MIC, tėvu A. Liuima SJ ir kitais Romoje gyvenančiais arba studijuojančiais kunigais koncelebravo šv. Mišias, kuriose dalyvavo Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto K. Lozoraitis ir ambasadorius Italijoje R. Podagelis, Vilniaus seminarijos rektorius kun. H. F. Fischer, Romoje tuo metu viešėję Lietuvos kunigai bei seminaristai. Vasario 9 dienos rytą Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis, Vilniaus seminarijos rektorius kun. H. F. Fischer, kiti kunigai iš Lietuvos kartu su Šventuoju Tėvu koncelebravo šv. Mišias asmeninėje popiežiaus koplyčioje. Šv. Mišiose dalyvavo Vilniaus seminarijos auklėtiniai ir ten dirbančios seselės. Popiežius nuoširdžiai pasveikino kiekvieną šv. Mišių dalyvį ir dovanojo Vilniaus seminarijai brangų arnotą.

-Vn-