Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis
 

Sausio 7 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis, kuriame dalyvavo arkivyskupai A. J. Bačkis ir S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Matulaitis, J. Preikšas, A. Vaičius, J. Žemaitis, V. Michelevičius, R. Norvila, J. Tunaitis, generalinis sekretorius vysk. J. Boruta SJ ir generalinio sekretoriaus padėjėjas kun. R. Makrickas.

Posėdyje svarstytas parengiamųjų kursų stojantiesiems į kunigų seminariją klausimas. Vyskupai nutarė, kad tokie kursai bus rengiami metropolijų centruose – Vilniuje ir Kaune. Pagrindinis kursų tikslas – jaunuolių, kurie rengiasi stoti į seminariją, dvasinio gyvenimo formavimas ir pašaukimo tyrimas. Vyskupų nuomone, parengiamasis kursas reikalingas, nes į seminariją stoja labai jauni žmonės. Vilniuje parengiamieji kursai bus organizuojami tik po kelerių metų. Dabartiniu metu visi būsimieji klierikai gali lankyti parengiamąjį kursą Kaune. Telšių vyskupijos Mažosios seminarijos auklėtiniams parengiamojo kurso lankyti nereikės.

Nutarta sudaryti ir išleisti visos Lietuvos vyskupijoms galiojančias vyskupų, kunigų ir diakonų šventimų apeigas, parengtas pagal naują tipinį lotynišką apeigyno leidimą.

Vyskupai pritarė choro vadovų iniciatyvinės grupės pasiūlymui surengti giesmių šventę 2000 metais Vilniuje.

Vyskupai aprobavo sąrašą bažnytinių ir valstybinių švenčių, kurių metu numatoma transliuoti šv. Mišias per Lietuvos radiją ir televiziją.

Arkivyskupas S. Tamkevičius informavo, kad iki liepos 31 d. bus galutinai parengtos Katalikų Bažnyčios Katekizmo pataisos. Naujas Katalikų Bažnyčios Katekizmo leidimas bus išspausdintas su pataisomis.

Vyskupams buvo pranešta, kad 1997 m. gruodžio 30 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1494 "Dėl valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkų, dvasininkų rengimo mokyklų studentų ir vienuolijų noviciatuose atliekančių vienuolinę formaciją naujokų sveikatos draudimo". Nutarta artimiausiu metu sudaryti kiekvienos vyskupijos kunigų, seminaristų bei vienuolijų noviciatuose atliekančių vienuolinę formaciją naujokų sąrašus ir pateikti valstybinei ligonių kasai, kad nuo vasario 1 d. jie galėtų naudotis ligonių kasų paslaugomis.

Kitą Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdį numatoma sušaukti 1998 m. vasario 23 d. Kaune.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas


Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl sveikatos draudimo
 
 

Dėl valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkų, dvasininkų rengimo mokyklų studentų ir vienuolijų noviciatuose vienuolinę formaciją atliekančių naujokų sveikatos draudimo
 

1997 12 30 Nr. 1494
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 89 - 1985; 1997, Nr. 66 - 1618) ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55 - 1287; 1997, Nr. 61 - 1441) 5 straipsnio 4 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Priskirti valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkus, dvasininkų rengimo mokyklų studentus ir vienuolijų noviciatuose vienuolinę formaciją atliekančius naujokus apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis.

2. Nustatyti, kad valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų ir vienuolijų noviciatai turi kasmet iki spalio 1 dienos pateikti teritorinėms ligonių kasoms patikslintus dvasininkų ir dvasininkų rengimo mokyklų studentų bei vienuolinę formaciją atliekančių naujokų sąrašus.

3. Pavesti teritorinėms ligonių kasoms išduoti sveikatos draudimo pažymėjimus šio nutarimo 1 punkte nurodytiems asmenims pagal valstybės pripažįstamų tradicinių bendrijų ir vienuolijų noviciatų pateiktus sąrašus.
 

Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius

Sveikatos apsaugos Ministras Juozas Galdikas