Bažnyčia smerkia rasizmą ir genocidą

Popiežiaus kalbos, pasakytos spalio 31 d. audiencijos metu, ištrauka

"...Krikščioniškajame pasaulyje – nesakau, kad tai kilo iš pačios Bažnyčios kaip tokios – per ilgai buvo paplitusios klaidingos ir neteisingos Naujojo Testamento žydų tautos ir jų tariamosios kaltės interpretacijos, kurios sukėlė priešiškumo jausmus šios tautos atžvilgiu. Tai prisidėjo prie sąžinių užmigdymo, ir, kai per Europą persirito pagoniškojo antisemitizmo įkvėpta persekiojimų banga, iš esmės tolygi antikrikščionybei, greta krikščionių, padariusių viską ir gelbėjusių persekiotuosius netgi savo gyvybės sąskaita, buvo daug tokių, kurių dvasinis pasipriešinimas nebuvo toks, kokio žmonija teisėtai laukė iš Kristaus mokinių. Jūsų aiškus praeities tyrinėjimas, siekiant nuskaistinti atmintį, ypač aiškiai parodo, kad antisemitizmas yra nepateisinamas ir visiškai smerktinas..."

"...Dieviškojo išrinkimo faktas nuo pat pradžių ženklino šią mažą tautą, įsikūrusią tarp didžiulių pagoniškųjų imperijų ir savo nuostabia kultūra pranokusią jas. Ši tauta buvo suburta ir vedama Dievo, dangaus ir žemės Kūrėjo. Taigi jos egzistencija neapsiriboja paprastu prigimties ar kultūros faktu ta prasme, kad per kultūrą žmogus išreiškia savo prigimties išteklius. Tai yra antgamtinis faktas. Ši tauta išlieka nepaisant nieko todėl, kad tai yra Sandoros tauta, ir, nors žmogaus prigimčiai būdinga neištikimybė, Viešpats lieka ištikimas savo Sandorai..."

"...Remdamiesi tuo, kas buvo ką tik pasakyta, galime padaryti keletą išvadų, kuriomis vadovautųsi krikščionių požiūris ir teologų darbai. Bažnyčia tvirtai smerkia visokias genocido apraiškas, taip pat ir jas įkvėpusias bei siekusias pateisinti rasistines teorijas. Galima prisiminti Pijaus XI encikliką Mit brennender Sorge (1937) ir Pijaus XII encikliką Summi Pontificatus (1939). Pastarojoje pateiktas žmogiškojo solidarumo ir artimo meilės kiekvienam individui, nepaisant kokiai tautai jis priklausytų, įstatymas. Taigi rasizmas paneigia giliausią tapatybę žmogaus, kuris yra asmuo, sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Prie genocido nešamo moralinio blogio Shoah prideda neapykantos blogį, nukreiptąprieš dieviškąjį istorijos gelbėjimo planą. Bažnyčia suvokia, kad ši neapykanta tiesiogiai nukreipta prieš ją pačią..."