Mirė kunigas Česlovas Godliauskas (1950 - 1997)
 

1997 m. gruodžio 25 d. Kantaučiuose (Plungės r.) mirė kunigas Česlovas Godliauskas. Kun. Č. Godliauskas gimė 1950 m. sausio 26 d. Karklėnų bažnytkaimyje, Kelmės r., mokėsi Karklėnuose ir Simne. Baigęs pogrindinę kunigų seminariją, 1979 m. kovo 29 d. įšventintas kunigu. Dirbo Šačių (Skuodo r.) klebonu, sykiu aptarnavo Notėnus, vėliau Barstyčius. 1991 m. birželio 30 d. paskirtas į nedidelę Kantaučių parapiją gydytis bei patarnauti tikintiesiems. Mirė staiga, klebonijoje. Palaidotas 1997 m. gruodžio 29 d. Kantaučių bažnyčios šventoriuje. Šv. Mišioms ir laidotuvių apeigoms vadovavo Telšių vyskupas Antanas Vaičius. Laidotuvėse dalyvavo 31 kunigas, 2 diakonai, 7 klierikai ir daug tikinčiųjų.

-T-