Mirė kunigas Antanas Garjonis (1929 – 1997)
 

Lapkričio 29 d. Gargžduose (Telšių vyskupija) mirė kunigas Antanas Garjonis. Kun. A. Garjonis gimė 1929 m. sausio 30 d. Kretingoje, mokėsi Kretingoje, studijavo Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1960 m. balandžio 13 d. Dirbo vikaru Rietave, Salantuose, Akmenėje ir Kartenoje. Klebonavo Aleksandrijoje, Stalgėnuose ir Lenkimuose. Nuo 1990 m. balandžio 10 d. buvo vikaras Gargžduose. Kun. A. Garjonis palaidotas Gargžduose gruodžio 2 dieną. Laidotuvių pamaldoms vadovavo Telšių vyskupas Antanas Vaičius. Gedulingas šv. Mišias drauge su vyskupu Gargždų bažnyčioje koncelebravo 11 kunigų. Pamokslą pasakė vyskupas, žodį prie kapo tarė mons. dr. P. Puzaras.

-T-