Mirė kunigas Albertas Franckaitis (1961 – 1997)
 

Gruodžio 5 d. Šaukėnuose mirė Telšių vyskupijos kunigas Albertas Franckaitis. Kun. A. Franckaitis gimė 1961 m. lapkričio 18 d. Kuršėnų parapijos Pakumulškių k. (Šiaulių r.). Mokėsi Kuršėnuose, studijavo Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1986 m. birželio 1 d. Dirbo vikaru Kretingoje, klebonavo Eigirdžiuose, sykiu aptarnaudamas Kaunatavos ir Ubiškės parapijas, vėliau Batakiuose, sykiu aptarnaudamas Lomių ir Varlaukio parapijas. Nuo 1997 m. gegužės 29 d. išleistas gydytis, apsigyveno prie Šiaulių vyskupijos Šaukėnų bažnyčios. Kun. A. Franckaitis palaidotas Kuršėnų bažnyčios šventoriuje. Laidotuvių pamaldoms Kuršėnų bažnyčioje gruodžio 9 d. vadovavo Telšių vyskupas Antanas Vaičius. Drauge su juo gedulingas šv. Mišias koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir 54 kunigai. Pamokslą per šv. Mišias pasakė vyskupas A. Vaičius, žodį prie kapo tarė kun. A. Franckaičio kurso draugas kun. R. Ramašauskas.

-T-