Vyskupų  konferencijos  posėdis
 

Lapkričio 26 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) posėdis, kuriame dalyvavo kardinolas V. Sladkevičius, apaštalinis nuncijus Lietuvai ir Baltijos kraštams arkivyskupas Erwin Josef Ender, arkivyskupai A. J. Bačkis ir S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Matulaitis, J. Preikšas, A. Vaičius, J. Žemaitis, J. Boruta, V. Michelevičius, R. Norvila, J. Tunaitis bei LKV generalinio sekretoriaus padėjėjas kun. R. Makrickas.

Pirmą kartą LVK posėdyje dalyvaujantis apaštalinis nuncijus arkivysk. Erwin Josef Ender pasveikino vyskupus ir pasidžiaugė, kad gali bendrauti su kardinolu ir visais vyskupais kaip Šventojo Tėvo atstovas Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Nuncijus išreiškė gilią pagarbą visiems, kurie kentėjo, ištvėrė kalėjimus, tremtį ar net paaukojo savo gyvybę ištikimybės Kristui ir Bažnyčiai vardan. Nuncijus pakvietė melsti Viešpatį, kad šio ilgo, sunkiais išbandymais ir pažeminimu paženklinto laikotarpio patirtis pasitarnautų dabartinėje laisvoje Lietuvoje kaip akstinas religiniam gyvenimui sužydėti šeimose, parapijose ir vyskupijose. Nuncijus priminė, kad Popiežius įsimintinos kelionės Lietuvoje metu savo kalbose dažnai akcentavo iškovotos laisvės dovanos svarbą ir pabrėžė, kaip svarbu siekti, kad kunigai ir tikintieji nepamirštų šių Šventojo Tėvo pamokymų. Arkivysk. E. J. Ender sakė, jog Lietuvoje žmonės pasitiki ir tiki Katalikų Bažnyčia. Nuncijus atkreipė dėmesį į tai, kad viena didžiųjų Vatikano II Susirinkimo dovanų buvo vyskupų kolegialumo atradimas. Vyskupų Konferencijos institucijos įvertinimas yra vienas svarbiausių šio atradimo vaisių.

Vysk. R. Norvila pateikė Nuolatinės Tarybos, paskirtos komisijos dėl kunigų seminarijų padėties Lietuvoje, darbo išvadas. Vyskupai nutarė, kad nuo ateinančių metų Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje studijuos Kauno, Šiaulių ir Vilkaviškio vyskupijų, o Vilniaus kunigų seminarijoje — Kaišiadorių, Panevėžio ir Vilniaus vyskupijų seminaristai. Telšių kunigų seminarijoje studijuos šios vyskupijos seminaristai.

Vyskupai patvirtino komisiją, kurią sudaro Šv. Rašto žinovai: kun. J. Minderis, kun. A. Kasčiukaitis, D. Amilevičius. Ši komisija peržiūrės Šv. Rašto ekumeninio leidimo vertimą į lietuvių kalbą.

Posėdyje buvo svarstomas Religijų reikalų tarybos įsteigimo prie Teisingumo ministerijos klausimas. Vyskupai neprieštarauja šios institucijos įsteigimui, tačiau mano, kad tai turėtų būti konsultacinė, bet ne represinė struktūra.

Vyskupai svarstė policijos ir kalėjimų kapelionų klausimą. Buvo išreikšta nuomonė, kad šie kapelionai neturėtų būti represinių struktūrų tarnautojai bei dėvėti specialios karinės uniformos, nes tai apsunkintų jų sielovados tarnystę. Po diskusijų dėl policijos vyriausiojo kapeliono buvo nutarta šio klausimo sprendimą atidėti ateičiai.

Posėdyje taip pat buvo patvirtinti Lietuvos skautijos dvasios vadovų nuostatai. Vysk. M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio dvasios vadovu paskirtas kun. Pranciškus Sabaliauskas.

Vyskupai pritarė LKMA siūlymui surengti konferenciją tema “Katalikų ir žydų santykiai Lietuvoje”. Ji numatyta surengti 1998 m. rudenį.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis vyks 1998 m. sausio 7 d.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Sekretoriatas