Kun. Juozas Barkauskas

Nekaltasis prasidėjimas

Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas
Pr 3, 9-15; Ef 1, 3-6.11-12; Lk 1, 26-38
 

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo tiesa glūdi Šventajame Rašte. Ją suvokė pirmųjų amžių tikintieji. Jiems buvo savaime suprantama, kad Švč. Mergelė Marija, kuri Dievo planuose buvo numatyta tapti Išganytojo, vienatinio Dievo Sūnaus, mūsų Atpirkėjo motina, turėjo būti laisva nuo pirmųjų žmonijos tėvų padarytos nuodėmės, kurią paveldime ir vadiname gimtąja nuodėme. Tą liudijo ir Dievo siųsto arkangelo Gabrieliaus pasveikinimas Marijai: “Sveika, malonėmis apdovanotoji!Viešpats su tavimi”. Apmąstydamas  arkangelo pasveikinimą Marijai, šv. Efremas Siras (306-373), rašo: “buvo sukurtos dvi paprastos, nekaltos, tobulai panašios viena į kitą Marija ir Ieva, bet vėliau viena iš jų (Ieva) tapo mūsų mirties priežastimi, o antra – mūsų gyvenimo priežastimi. Marija mums tapo dangumi, kadangi ji nešiojo Dievą.” Šią mintį savaip kėlė šv. Justinas (105-105). Bažnyčios mokytojas šv. Jonas Damaskietis, kalbėdamas Marijos Dangun ėmimo šventėje, sakė: “Tavo siela nenužengė į požeminį pasaulį, ir tavo kūnas nepatyrė jokio sugedimo”.

Tyrinėdami pirmųjų amžių Bažnyčios tėvų, mokytojų ir rašytojų palikimą, randame pakankamai duomenų, kad seniausioji Bažnyčios tradicija byloja  apie tikėjimą Švč. Mergelės Marijos Nekaltuoju Prasidėjimu, t.y. laisvumu nuo gimtosios nuodėmės.

Popiežius Pijus IX 1954 m. gruodžio 8 d.  Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmą paskelbia privaloma tikėjimo tiesa visam katalikiškam pasauliui. Nuo to laiko gruodžio 8 –ąją švenčiame Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę. Mes stebimės ir džiaugiamės Dievo suteikta dovana Marijai, kuri reiškia, kad per  atėjusį į žemę, ir iš Marijos priėmusį žmogaus kūną, vienatinį Dievo Sūnų Jėzų Kristų esame suvienyti su Dangaus Tėvu. Ievos nepaklusnumo klaida buvo atitaisyta per Marijos paklusnumą.

Gyvenime kiekvienam žmogui pasitaiko, kai siūloma rinktis iš asmeninių išskaičiavimų, paisyti tik savo garbės bei naudos, bet nepaklusti Dievo įsakymams, jo valiai. Siūlomas blogis dažnai būna užmaskuotas apgaulingu gėriu, kaip gundant Ievą: būsite kaip Dievai. Aišku, žmogui sunku apsispręsti, bet gelbsti tikėjimas, tik reikia atidžiai įsiklausyti. Visi trokštame būti laimingi ir apsisprendimo momentu turime laisvę pavyzdžiu pasirinkti Ievą arba Mariją. Vadovaudamiesi Ievos pavyzdžiu atveriame ne tik savo, bet ir artimųjų vartus blogiui. Pasiūlymai, kurie verčia paminti Dievo įsakymus, Jo valią, visada veda į nelaimę, tikrosios laimės miražą. Tad Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventė skatina rimtai susimąstyti ir paklausti: gyvenu su Ieva ar sakau: “Sveika, Marija”!?