ŠVENTOJO TĖVO MALDA ŠVENTOSIOS DVASIOS METAMS

Šventoji Dvasia, mieliausia mūsų širdžių Gaivintoja!
Atverki mums šio Didžiojo jubiliejaus gilią prasmę
ir parenk mūsų širdis, kad galėtume jį švęsti su tikėjimu,
tvirčiausia viltimi ir nesavanaudiška meile.
Tiesos Dvasia, tirianti Dievo gelmes,
Bažnyčios lobyne ir pranašyste,
padėk žmonijai atpažinti Jėzuje iš Nazareto
šlovingą Viešpatį, pasaulio Gelbėtoją,
kilniausią istorijos išsipildymą.

Ateik, meilės ir ramybės Dvasia!

Dvasia Kūrėja, slaptingai kurianti Karalystę,
savo šventųjų galybe vesk Bažnyčią
drąsiai peržengti naujo tūkstantmečio slenkstį
ir nunešti ateities kartoms Išgelbėjančio Žodžio šviesą.
Šventumo Dvasia, visatą gaivinantis dieviškasis dvelksme,
ateik ir atnaujink žemės veidą.
Pažadink krikščionių sielose visapusiškos vienybės troškimą,
kad jie pasauliui būtų veiksmingas ramstis ir ženklas,
išreiškiantis jų glaudžią bendrystę su Dievu
ir visos žmonių giminės tarpusavio vienybę.

Ateik, meilės ir ramybės Dvasia!

Bendrystės Dvasia, Bažnyčios siela ir tvirtybe,
įgalinanti charizmų ir dovanų gausybe ugdyti Kristaus Kūno vienybę,
leidžianti pasauliečiams, pašvęstojo gyvenimo asmenims ir dvasininkams
drauge darniai kurti vieną Dievo Karalystę.
Paguodos Dvasia, tikrasis džiaugsmo ir ramybės šaltini,
įkvėpk broliškumo su vargstančiaisiais,
suteik ligoniams kantrybės, jėgų,
įkvėpk pasitikėjimo ir vilties patiriantiems išbandymus,
pažadink visose širdyse ryžtą kurti geresnę ateitį.

Ateik, meilės ir ramybės Dvasia!

Išminties Dvasia, protų ir širdžių įkvėpime,
palenk technologiją ir mokslą tarnauti gyvybei, teisingumui ir taikai.
Padaryk vaisingą mūsų dialogą su kitų religijų išpažinėjais,
leisk branginti Evangelijos vertybes įvairių kultūrų žmonėms.
Gyvybės Dvasia, kurios galia Žodis tapo kūnu,
įsčiose Mergelės Marijos, susitelkimo ir tylos ramybėje,
leisk dėmesingai išgirsti tavo meilės įkvėpimus
ir būti nuolat pasirengusiems priimti laiko ženklus,
tavo paskleistus istorijos takuose.

Ateik, meilės ir ramybės Dvasia!

Tau, meilės Dvasia,
drauge su Visagaliu Tėvu ir Vienatiniu Sūnumi
tebūna gyrius, garbė ir šlovė per amžių amžius. Amen.