Mirė kunigas Vytautas Jonas Vaitauskas (1930 – 1997)
 

Lapkričio 3 dieną po ilgos ir sunkios ligos Simne mirė kun. Vytautas Jonas Vaitauskas. Kun. V. J. Vaitauskas gimė 1930 m. spalio 17 d. Garliavos parapijoje, mokėsi Marijampolės gimnazijoje, baigė Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1953 m. balandžio 1 d. vyskupo K. Paltaroko įšventintas kunigu. Dirbo vikaru Kaišiadorių ir Kauno Šv. Juozapo parapijose, Kauno arkikatedroje bazilikoje. 1969 metais skiriamas Gražiškių parapijos klebonu, 1984 m. – Vilkaviškio parapijos klebonu ir Vilkaviškio dekanato dekanu, 1989 m. – Pajevonio parapijos klebonu. 1995 m. jo paties prašymu paskirtas Simno parapijos altaristu.

Lapkričio 5 dieną Simne aukotose gedulingose šv. Mišiose, kurioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis MIC, dalyvavo 46 kunigai, daug tikinčiųjų. Pamokslą pasakė kun. V. J. Vaitausko kurso draugas, Kretingos Šv. Antano religijos studijų instituto  direktorius teol. habil. dr. mons. Petras Puzaras, prie kapo žodį tarė Alytaus dekanas g. kan. Juozas Gražulis. Kunigas Vytautas Jonas Vaitauskas palaidotas Simno bažnyčios šventoriuje.