Dėl Projekto “Perėjimas ir viltis” (“Aufbruch”)
 

1995 metais Austrijoje, globojant Vienos arkivyskupui F. Königui, buvo sumanyta palyginti Bažnyčios padėtį buvusio komunistinio lagerio šalyse priespaudos ir išsilaisvinimo metais. 1996 metais šis sumanymas tapo dešimtį šalių aprėpiančiu “Aufbruch” (“Proveržio”) projektu, kuriame aktyviai dalyvauja ir Lietuva. Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centro sutelkta specialistų grupė jau parengė išsamią medžiagos rinkimo bei nagrinėjimo programą ir pradėjo darbą.

Svarbiausias tyrimo tikslas – išnagrinėti, ką visuomenei ir kiekvieno krašto Bažnyčiai davė bolševikinės priespaudos ir išsilaisvinimo iš jos patirtis, kaip ši patirtis paveikė žmonių religingumą, taip pat teologiškai įvertinti skaudžiausius XX amžiaus tikėjimo išbandymus.

Projektas teikia galimybę apibendrinti Bažnyčios pergales bei praradimus sovietmečiu ir dabar, atskleisti šiandieninius tikinčiųjų ir laisvamanių dvasinius poreikius. Toks apibendrinimas leistų:

a) rasti tinkamiausius sielovados ir evangelizacijos būdus;

b) numatyti gaires, kaip atsakyti į neigiamą Bažnyčios bei dvasininkų paveikslą kuriančios ir demoralizuojančią liberalizmo dvasią skleidžiančios žiniasklaidos puolimus;

c) pasiūlyti metodus, kaip apsiriboti sektų ir naujųjų kultų plitimą;

d) atverti priimtiniausius kelius aktyvesniam pasauliečių, ypač jaunimo, dalyvavimui visose Bažnyčios veiklos srityse;

e) atskleisti, kokius liaudies religinius papročius vertėtų puoselėti kaip galinčius įsitvirtinti mieste ir telkti naujos kartos katalikišką šeimą.

Projekte bus tiriama parapijų sielovados padėtis, naujosios katalikų grupės ir kiti religiniai judėjimai, Bažnyčios ir žiniasklaidos santykis, Vatikano II Susirinkimo atgarsiai Lietuvoje, pasauliečių vaidmuo Bažnyčioje, religijos ir tautiškumo ryšiai, ekumeniškos nuostatos, konformizmo priežastys sovietmečiu ir dabar, vienuolijų ir religinių organizacijų veikla, katechezė, religinis švietimas, liturgijos kaita.

Numatoma rinkti ir analizuoti istorinius dokumentus, laiškus, nuotraukas, laikraščių ir žurnalų straipsnius, užrašyti įvairią religinę ir politinę patirtį turinčių žmonių gyvenimo istorijas, rengti apvalius stalus bei seminarus. Lietuviškosios projekto dalies, vadinamos “Perėjimas ir viltis”, rezultatai turėtų būti paskelbti keliomis knygomis.

Tarptautinį tyrimą remia Europos vyskupų konferencijų taryba, kardinolas M. Vlk. Lietuvos grupę, kuriai vadovauja doc. dr. Irena Eglė Laumenskaitė, dr. Irena Vaišvilaitė, dr. Paulius V. Subačius, mag. Dalė Šmerauskaitė ir mag. Andrius Navickas, globoja vysk. dr. J. Boruta SJ.

Lietuvos Vyskupų Konferencija, palaikydama projekto “Aufbruch” iniciatyvą ir pripažindama jo svarbą, kviečia į jį įsitraukti dvasininkus, seminaristus, teologijos studentus ir katalikus pasauliečius.
 

Religijos studijų ir tyrimų centras