Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis
 

Spalio 14 dieną Kauno arkivyskupijos kurijoje vykusiame Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) posėdyje dalyvavo arkivyskupai A. J. Bačkis ir S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Matulaitis, J. Preikšas, A. Vaičius, J. Žemaitis, V. Michelevičius, R. Norvila, J. Tunaitis, LVK generalinis sekretorius vyskupas J. Boruta SJ ir generalinio sekretoriaus padėjėjas kun. R. Makrickas.

Kardinolas ir vyskupai parašė sveikinimą Šventajam Tėvui Jonui Pauliui II jo pontifikato 19-ųjų metinių proga. Sveikinime kardinolas, arkivyskupai ir vyskupai dėkoja Šventajam Tėvui už drąsią visuotinės Bažnyčios Ganytojo tarnystę, už apaštališkųjų kelionių bei kasdieninės veiklos metu pasakytus aiškius ir tvirtus žodžius, ginančius gyvybę, kiekvieno žmogaus orumą bei šeimos šventumą ir kuriančius solidarų bei brolišką pasaulį.

Vysk. J. Tunaitis supažindino su rengiamu Sutvirtinimo sakramento apeigynu. Liturgijos ir bažnytinės muzikos komisijai pavesta parengti šio apeigyno įvadą, pritaikytą Lietuvos pastoracijos sąlygoms.

Vyskupams buvo perduotas Vatikane išleistas tipinis lotyniškasis Katalikų Bažnyčios Katekizmas. Iš Vatikano gautos ir Katalikų Bažnyčios Katekizmo pataisos, suderintos su lotyniškuoju leidimu. Nutarta įtraukti šias pataisas į Katalikų Bažnyčios Katekizmo antrąjį lietuviškąjį leidimą. Vyskupams taip pat buvo išdalytas Tikėjimo mokslo kongregacijos laiškas dėl “Doktrinos patikrinimo procedūros”.

Vyskupams buvo pateiktas projektas “Perėjimas ir viltis” (“Aufbruch”), kuriuo siekiama išanalizuoti, ką visuotinei bei kiekvieno krašto Bažnyčiai davė bolševikinės priespaudos bei išsilaisvinimo iš jos patirtis, kaip ši patirtis paveikė žmonių religingumą. Pritardami šiam projektui, vyskupai kviečia kunigus bei pasauliečius įsitraukti į jo vykdymą.

Posėdyje taip pat svarstyti 1998 metų “Katalikų kalendoriaus žinyno” rengimo reikalai. Vyskupų nuomone, žinyne turėtų būti kuo daugiau informacijos apie veiklą parapijose.

Kitą LVK posėdį numatyta surengti 1997 m. lapkričio 26 d. Kaune.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas