DVI KARALYSTĖS

34 eilinis sekmadienis (B)
Kristus Karalius
Dan 7, 13 – 14; Apr 1, 5 – 8; Jn 18, 33b –37
 

Šio sekmadienio skaitinius vienija mintis apie Karalystę, kurią Jėzus, antrąkart nužengęs į pasaulį, perduos Tėvui. Pirmajame skaitinyje pranašo perteikiamoje vizijoje Bažnyčios tradicija įžvelgia Kristaus paveikslą. Antrajame skaitinyje jau aiškiai kalbama apie Jėzų, kuris yra Alfa ir Omega, kuris ateina su debesimis. O Evangelijoje girdime Jėzų liudijant apie Karalystę Poncijaus Piloto akivaizdoje.

Daugumai katalikų žinoma, kad Jėzus yra karalius, iš tikrųjų Karalių Karalius, anot Apr 19, 16. Tačiau vienas šios tiesos aspektas dažnai nepakankamai suvokiamas ir įvertinamas. Būtent, tai, kad antrasis Viešpaties atėjimas negalės pilnutinai įvykti, kol Jėzus neperduos Karalystės dangiškajam Tėvui.

Tuomet, apaštalo Pauliaus žodžiais tariant, Dievas bus “viskas visame kame” (1 Kor 15, 28). Šią dieną Bažnyčios Tėvai pavadino “aštuntąja šabo diena”, nes ji paženklins visiškai naujos eros pradžią.

Nuo tada pirmąkart ir per visą amžinybę, kiekvienas, laisva valia priėmęs Kristaus valdžią, mąstys, norės ir veiks pilnutinai suvokdamas, jog Dievas yra jame ir dėl jo. Tuomet pirmąkart ir visai amžinybei žmogus atilsės nuo savo jėgomis atliekamų darbų ir, Yves Congaro žodžiais tariant, “viską dėkodamas priims iš Dievo”.

Izaijo išpranašautas Jėzus, Kenčiantysis Jahvės tarnas, parengė dabar esančią Karalystę. Tačiau vien Tėvas gali nustatyti laiką, kada ji įsigalios. Anot apaštalo Pauliaus, Kristus perduos karalystę Dievui Tėvui ”sunaikinęs visas valdžias, galybes ir pajėgas” (1 Kor 15, 24).

Tėvas Congaras savo veikale “Jesus Christ”, aiškindamas apie Dievo karalystę įžvelgia du etapus. Pirmame, žemiškajame etape, Dievo karalystė įgyvendinama Viešpatyje, tačiau in forma servi, tai yra Viešpatyje, kuris atėjo pas mus kaip tarnas. Galutiniame etape Dievo karalystėje karaliaus Viešpats in forma Dei, kaip Dievas.

Pajungęs visus dalykus (tai yra ligas, nežinojimą, mirtį, piktąsias jėgas, nuodėmę), Jėzus perduos karalystę Tėvui, kad nuo tol Dievas būtų viskas visame kame.

Antrasis aspektas, kurio privalome nepamiršti, vildamiesi antrojo Viešpaties atėjimo, yra tai, kad mes savo ruožtu galime jį paskubinti. Visi, kurie nuoširdžiai pareiškė norą būti Jėzaus karalystėje, pradedant nuo aštuntosios šabo dienos bus susivieniję su Viešpačiu. Apie tai liudija Šventasis Raštas (Apr 3, 21; Ef 2, 6).

Nenuostabu, kad ankstyvosios krikščionių bendruomenės kviesdavo Viešpatį šūkiu Marana tha – Ateik, Viešpatie Jėzau! (Apr 22, 17. 20).

Šventasis Raštas moko mus, kad krikščionys gali paskubinti galutinį Dievo atsakymą į šauksmą Marana tha, sustiprindami savo krikščioniškąjį liudijimą pirmajame Karalystės etape. Tuomet Bažnyčios mokymas apie Kristaus karalystę bus ne vien teorinis. Šiandien atnaujiname savo norą būti įrašytiems į Karalystės narius. Su meile atsiduodame Jėzui, Karalių Karaliui ir Viešpačių Viešpačiui per amžių amžius. Amen.