Kun. Remigijus Gaidys MIC
 

Gimimo diena

Švč. M. Marijos gimimas (Šilinė)

“Žmogus gimsta iš moters, gyvena trumpą laiką ir yra pilnas nelaimių. Jis išdygsta kaip žiedas, ir yra sutrinamas; bėga kaip šešėlis, ir niekad nepasilieka tame pačiame stovyje” (Job 14,1). Šių laikų žmonės paprastai mini savo gimimo dieną. Tik retai ir ypač pasižymėjusių asmenų minima ir mirties diena.

Bažnyčioje dažniau minima mirties diena ir tik retais atvejais viešai švenčiama gimimo data. Kodėl gyvuoja tokia tvarka?

Norvegų legenda pasakoja apie paslaptingą moterį. Retkarčiais ji pasirodydavo pajūryje ir skalbdavo baltą drabužį. Jos veide matėsi skausmas, o akyse ašaros. Kartą viena praeivė paklausė, kodėl ji verkia. Ši atsakė: “Niekaip negaliu išplauti drabužyje esančios dėmės. Reikėtų, kad kas nors palinkėtų man Dievo pagalbos.” Tada praeivė tarė: “Dieve, tau padėk”. Akimirksniu toji paslaptinga moteris išnyko, palikdama be jokios dėmės drabužį. Tai legenda, tačiau turi gilią prasmę. Šiandien švenčiame Švč. M. Marijos gimimą. Tas baltas drabužis, likęs ant jūros kranto, tai Marijos sielos drabužis. Dievas apsaugojo savo Sūnaus Motiną nuo gimtosios nuodėmės, savo malonėmis įgalino ją apsisaugoti nuo asmeninių kalčių taip, kad angelas ją sveikino kaip malonės pilnąją.

Ji žavi, bet šiandien daug kam tolima. Daug kam, nes žvelgiama į žemę, bet ne į dangų. Daug kas laiko nuodėmę būtinybe, o nekaltumą beveik kvailyste. Kai moraliai smunkančioje ir nuodėmėse skęstančioje žmonijoje sutinki šventą asmenybę, ji būna tokia miela, vertinga.

Šiandien Lietuvoje prisimename Vytauto karūnavimą. Apmaudu, kad dėl įvairių intrigų bei pavydo Popiežiaus Martyno V suteikta karūna nepasiekė Vilniaus, kur 1430 rugsėjo 8 d. turėjo įvykti vainikavimo iškilmės. Argi mes ne su baime šiandien žvelgiam į ateitį?

Gyvenime neretai pasitaiko sunkumų, kliūčių. Atsiranda tokių, kurie mėgina kliudyti kitų teisėtiems ir kilniems tikslams. Tokiais atvejais nereikėtų pasiduoti pykčiui ar kerštui. Turime nugalėti kliūtis ir įrodyti esą kilnesni už tuos, kurie mums kenkia: nekeršyti, bet verčiau palikti tai Dievo teisingumui... Nes jei tavo priešas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdyk jį, nes tai darydamas tu dėsi degančias anglis ant jo galvos. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu (plg. Rom 12, 19 - 22).

Ši diena yra dviguba šventė. Marijos gimimas buvo aušra išganymo, kurį Dievas įvykdė per iš Marijos gimusį savo Sūnų. Vytauto Didžiojo karūnavimas turėjo ženklinti Lietuvos pripažinimą krikščioniška valstybe , kuri buvo verta lygiuotis su kitomis krikščioniškomis Europos tautomis. Marijos gimimu prasidėjo išganymo era, o Vytauto Didžiojo vainikavimas karaliaus vainiku Lietuvai leido stoti po Kristaus vėliava, kad įgalintų žemės gyvenime siekti dangaus.