Mirė prel. Juozas Poškus (1909 - 1997)
 

Rugpjūčio 17 dieną mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas prelatas Juozas Poškus. Kun. J. Poškus gimė 1909 m. liepos 29 d. Varėnos parapijos Barčių kaime, 1926-1933 m. mokėsi Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje, 1933-1939 m. studijavo Vilniaus kunigų seminarijoje ir Vilniaus universiteto teologijos fakultete, kurį baigė teologijos magistro laipsniu. Arkivyskupo Romualdo Jalbžychovskio įšventintas kunigu 1939 m. birželio 4 dieną. Kun. J. Poškus pirmiausia buvo paskirtas Rakovo parapijos Baltarusijoje vikaru, tačiau, prasidėjus karui, į paskyrimo vietą atvykti nespėjo. 1939 - 1941 m. vikaravo Slobudkoje, Valkininkuose, Adutiškyje, 1942 m. buvo paskirtas Švenčionių gimnazijos ir mokytojų seminarijos kapelionu, vėliau - Vilniaus III gimnazijos kapelionu. 1944 m. paskirtas Kabelių parapijos klebonu, po mėnesio perkeltas į Vilnių, kur dirbo Šv. Mikalojaus ir Šv. Teresės parapijų vikaru. 1945 m. paskirtas Vilniaus arkivyskupijos kurijos notaru, 1948 - 1951 m. vikaravo Vilniaus katedroje, Daugėliškyje ir Rūdiškėse. 1951 - 1961 m. administravo Ratnyčios, Vilniaus Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijas, 1968 - 1970 m. buvo Mielagėnų ir Marcinkonių vikaras adjutorius, 1970 - 1988 m. klebonavo Vilniaus Kalvarijų, Pavilnio, Naujosios Vilnios parapijose. 1988 m. dėl pablogėjusios sveikatos atsisakė Naujosios Vilnios klebono pareigų, bet iki 1996 m. rugsėjo 30 d. ėjo Vilniaus arkivyskupijos teismo pirmininko-oficiolo pareigas. 1996 m. spalio 29 d. popiežius Jonas Paulius II suteikė kun. J. Poškui garbės prelato titulą.

Kun. Juozas Poškus visada buvo tiesus ir principingas, klusnus Bažnyčios ganytojams, iš sunkiausių situacijų sugebėdavo rasti gerą išeitį, išmintingą sprendimą. Jis buvo tikrai bažnytinės dvasios kupinas kunigas. Kun. J. Poškus palaidotas Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero bažnyčios šventoriuje.

- jb -