Mirė kun. jubiliatas Antanas Ričkus (1905 - 1997)
 

Rugpjūčio 1 dieną Radviliškyje mirė kunigas jubiliatas Antanas Ričkus. Kun. A. Ričkus gimė 1905 m. lapkričio 9 d. Senųjų Varnių parapijos Siriškės kaime, mokėsi Pagirgždutės pradžios mokykloje, Kražių “Žiburio” gimnazijoje ir Telšių kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1932 m. birželio 12 dieną. 1932 - 1936 m. dirbo vikaru Šilalės, Kulių, Viekšnių ir Sedos parapijose, 1937 m. paskirtas Pakražančio administratoriumi, kuriuo dirbo devynerius metus. 1946 - 1989 m. klebonavo Vaitimėnų, Šilalės ir Platelių parapijose. 1989 m. paliktas Platelių garbės klebonu. Kurį laiką gyveno Plateliuose, o, visiškai pablogėjus sveikatai, persikėlė į Radviliškį pas gimines.

Rugpjūčio 4 dieną kun. A. Ričkus palaidotas Platelių bažnyčios šventoriuje. Laidotuvių šv. Mišias drauge su Telšių vyskupu Antanu Vaičiumi koncelebravo 34 kunigai. Pamokslą pasakė vyskupas, prie kapo kalbėjo Telšių katedros klebonas kun. A. Gylys. Pasak pažinojusių, kun. A. Ričkus buvo švelnaus, ramaus būdo, kuklus ir jautrus. Dėl jo gero būdo parapijiečiai jį labai gerbė ir mylėjo.

- T -